PENDAPATAN ARKITEK DI MALAYSIA

Takrif Arkitek

Ilmu pengetahuan dan kepakaran yang bagaimanakah yang perlu dimiliki oleh seorang Arkitek yang boleh melayakannya bergelar Arkitek ? Perkataan Arkitek berasal dari perkataan Greek µArkhitekton¶,yang bermaksud µketua tukang bina¶[Head builder ].Definisi  tradisional pula  mentakrifkan Arkitek  sebagai  seorang  yang  merekabntuk ,mentadbir  dan  menguruskan pembinaan  sesuatu  bangunan .

Maka  tugas  utama Arkitek  bolehlah  disenaraikan  seperti  berikut :

1.Menyediakan Lakaran dan Lukisan Rekabentuk,

2.Menyediakan Lukisan Binaan,

3.Menyediakan spesifikasi yang memperihalkan apa yang ditunjukkan dan dinyatakan di dalam Lukisan Rekabentuk danLukisan Binaan,

4,Membuat pemeriksaan Tapak Binaan sebelum kerja-kerja binaan dimulakan,

5.Menyediakan Dokumen Tawaran sebelum pemilihan kontraktor dibuat dan menyediakan Dokumen Kontrak apabilakontraktor telah dipilih,

6,Memastikan proses dan sesi rundingan untuk memilih kontraktor yang bakal membina bangunan yang telahdirekabentuknya, dijalankan sebaik mungkin mengikut kehendak perundangan yang berkaitan; dan

7.Tugas lain termasuklah menyediakan rekabentuk dan perancangan infrastruktur sesuatu skim pembangunan dan apasahaja hal yang berkaitan dengan sosio ekonomi yang boleh mempengaruhi proses perancangan alam bina.

Namun gelaran µArkitek¶

secara lazim mengikut peruntukan undang-undang khusus berkaitan dengannya pula, hanyalah layakkepada individu yang telah mendapat pendidikan khusus dalam bidang senibina [untuk satu tempoh yang tidak kurang dari limatahun di peringkat ijazah dan sarjana (post-graduate) dan telah diluluskan pendaftarannya untuk menjalankan praktis senibinamengikut peruntukan mana-mana undang-undang berkaitan profesion Arkitek di kawasan, wilayah, negeri atau negara dimana Arkitek tersebut memberikan perkhidmatannya.

Dari segi kepakaran, Lembaga Pendaftar Arkitek United Kingdom [Architects¶

Registration Council of United Kingdom ± ARCUK] pula menetapkan 3 keperluan asas yang perlu ada pada seseorang Arkitek:

i] Mencipta [to create],

ii] Merekabentuk dan merancang [to design and to plan]; serta

iii] Mengurus dan menyelia [to manage and supervise].Untuk diikhtiraf sebagai seorang Arkitek, seseorang itu disyaratkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mencukupi,terlatih dan mempunyai pengalaman dalam bidang senibina dalam 3 aspek keperluan tersebut di atas.Kewibawaan seseorang Arkitek adalah juga bergantung kepada kemampuannya melaksanakan 3 aspek keperluan asas yangdisenaraikan di atas

Bidang seni bina berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Malah bidang ini memberi sumbangan terus ke arah pembentukan persekitaran manusia. Reka bentuk dan pembinaan bangunan yang sesuai dengan kehendak dan kehidupan manusia n-terupakan aspek yang penting di dalam seni bina. Seni bina adalah seni dan sains sebuah bangunan.

Individu yang dilatih di bidang mi dipanggil arkitek. Seorang arkitek itu dilatih secara khusus untuk menimba pengetahuan di dalam unsur-unsur seni dan mengintegrasi­kannya dengan unsur-unsur sains. Melalui integrasi mi seorang arkitek itu bukan sahaja dapat memenuhi keperluan manusia untuk mendapatkan tempat perlindungan, bahkan dapat juga mencipta tamadun kemanusiaan yang akan kekal untuk dinikmati, dinilai dan menjadi warisan generasi akan datang.

Tugas seorang arkitek ialah mereka bentuk sesuatu bangunan yang sesuai dengan kehendak-kehendak peng­guna, kos, alam sekitar dan memenuhi syarat-syarat undang­undang dan akta perancangan setempat. Seorang arkitek bertanggungjawab untuk menyelaras dan rnengawas pelaksanaan sesuatu projek bangunan dan mula hingga ke akhir penyiapartnya.

Tugas seorang arkitek bermula apabila beliau diminta menasihati atau menjadi tempat merujuk mengenai proses pembinaan sebuah bangunan yang boleh dibahagikan kepada tiga peringkat:

Peringkat Satu: Mereka Bentuk Bangunan

Menganalisis keperluan pelanggan dan lokasi yang dicadangkan sebelum menyediakan lukisan-lukisan lakaran ke arah konsep reka bentuk bangunan yang sesuai.

Peringkat Kedua: Merancang/Pengeluaran

Menyediakan pelan-pelan terperinci untuk kelulusan pihak­pihak berkuasa tertentu dan seterusnya membuat lukisan­Iukisan kerja untuk memudahkan pembinaan. Pemilihan kontraktor untuk melaksanakan pembinaan boleh dibuat melalui tender atau secara rundingan.

Peringkat Ketiga: Mengurus Projek

Mengawasi dan menyelia keija semasa pembinaan. Arkitek akan bertindak sebagai ketua kumpulan dan menyelaras tugas pakar-pakar yang terlibat dan kontraktor-kontraktor. Di samping itu, seorang arkitek merupakan orang tengah di dalam perkara-perkara yang melibatkan empunya bangunan dengan kontraktor seperti spesifikasi, mutu kerja, sijil pembayaran dan perkara lain yang berkaitan.

Pada keseluruhannya, seorang arkitek harus dapat memberi khidmat yang bermutu di dalam reka bentuk bangunan serta menentukan bahawa kerja pembinaannya bermutu dan dapat disiapkan mengikut jangka masa, kualiti dan kos yang telah dirancang.

Buat masa ini peluang kerjaya di bidang mi amat cerah sama ada di sektor kerajaan atau swasta terutama di sektor pembinaan. Selain itu terdapat banyak peluang di dalam bidang pendidikan dan penyelidikan sebagai pensyarah di institusi pengajian tinggi seperti universiti dan politeknik.

Seorang siswazah arkitek biasanya akan bekerja dengan firma-firma arkitek/jabatan kerajaan dan badan-badan berkanun. Kebelakangan mi akibat kepesatan pembangunan khususnya di bandar-bandar besar dan kemunculan bandar­bandar baru ramai arkitek yang berkhidmat dengan pihak pemaju, kontraktor, pembekal bahan binaan serta syarikat­syarikat yang terlibat dalam industri bangunan. Manakala bagi mereka yang berpengalaman boleh membuka firma sendiri.

Di sektor kerajaan, kerjaya ini mampu menawarkan gaji melebihi RM1,400 serta beberapa imbuhan lain, manakala sektor swasta mampu menawarkan sekali ganda gaji sektor kerajaan kepada seorang arkitek.

Sementara itu, pemegang Diploma Seni Bina boleh memegang jawatan pembantu teknik di jabatan kerajaan/ badan-badan berkanun dan sebagai pembantu arkitek di firma-firma swasta.

Semasa pengajian pelajar akan diajar tentang seni bina, kejuruteraan bangunan, perancangan, ekonomi bangunan dan pengurusan serta teknologi seni reka. Selain itu, pelajar juga didedahkan dengan latihan di bidang teknikal, pengurusan, pentadbiran pembangunan yang bertujuan memberi peluang kepada pelajar menerapkan pengetahuan yang lebih luas. Mereka juga akan menjalani latihan praktikal di pejabat atau firma arkitek bagi menimba ilmu.

CIRI-CIRI PERIBADI YANG DIPERLUKAN

(i)                  Mempunyai minat yang mendalam terhadap profesion

(ii)                Mempunyai pengetahuan dalam bidang matematik dan lukisan

(iii)               Memiliki daya imaginasi yang tinggi

(iv)              Memiliki kreativiti

(v)                Mampu menyiapkan tugas mengikut masa yang ditetapkan

(vi)              Mahir menggunakan komputer

(vii)             Sanggup bekerja tanpa mengira masa dan tempat

SYARAT UNTUK MENCEBURI BIDANG INI

Sekiranya berminat untuk memilih bidang mi sebagai keijaya, seseorang itu perlu lulus Sarjana Muda Seni Bina dan institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara yang diiktiraf. Mereka juga perlu lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia dan Pertubuhan Arkitek Malaysia bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai arkitek bertauliah.

TEMPAT UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN

Kursus seni bina boleh diikuti sama ada di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara IPT awam tempatan yang menawarkan kursus mi ialah Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Islam Antarabangsa (UIAM), Universiti Malaya (UM) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM). Selain itu, kursus mi juga boleh diikuti di beberapa universiti luar negara seperti di Australia, New Zealand, United Kingdom dan Amerika Syanikat.

SYARAT-SYARAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN

Terdapat beberapa cara untuk melanjutkan pengajian di bidang mi:

Cara pertama: Untuk melanjutkan pengajian di bawah program integrasi seni bina di UTM, pelajar perlu mendapat kelulusan yang baik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV). Mereka perlu mendapat lima kepujian dalam lima mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan matematik. Pelajar akan mengikuti pengajian selama tiga tahun dan dianugerahkan diploma. Pelajar yang layak akan di benarkan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah untuk tempoh tiga tahun.

Cara kedua : Kementerian Pendidikan menawarkan program matrikulasi sains selama satu setengah tahun sebelum pelajar ditawarkan, untuk megikuti pengajian Sarjana Muda Seni Bina diUSM,UM, dan UIAM. Program ini memerlukan calon peperiksaan peperiksaan SPM/SPMV serta mendapat kepujian bahasa Melayu, matematik serta serta tiga mata pelajaran yang lain.

Cara Ketiga : USM juga mengambil calon-calon lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) untuk terus melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda (Perumahan, bangunan dan Perancangan) selama tiga tahun sebelum meneruskan pengajian selama setahun bagi program sarjana muda seni bina. Cara ini memerlukan calon lulus SPM dan kepujian bahasa melayu. Calon juga perlu lulus STPM dengan mendapat prinsipal yang baik khususnya dalam pelajaran matematik, fizik, ekonomi dan geografi.

Cara keempat : USM dan UTM juga membuka peluang kepada lulusan sijil /diploma dari UPM, UTM, UiTM dan politeknik di bidang seni bina, perancangan, ukur bahan, penilaian atau bangunan untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda.

Cara Kelima:  Untuk mengikuti pengajian Sarjana Muda Seni Bina di UM dan UIAM, calon perlu lulus SPM dan mendapat sekurang-kurangnya lima kepujian dan lulus bahasa Melayu. Calon juga perlu lulis STPM dengan mendapat prinsipal yang baik khususnya dalam mata pelajran matematik dan fizik.

Cara Keenam :  Calon perlu lulus peperiksaan SPM/SPMV serta mendapat kepujian mata pelajaran bahasa Melayu, matematik atau matematik tambahan, lukisan atau lukisan geometri dan bangunan untuk membolehkan pelajar melanjutkan pengajian ke UiTM di peringkat diploma dan seterusnya ke peringkat sarjana muda.

Cara Ketujuh : Untuk mengikuti pengajian di peringkat ijazah di UiTM, calon perlu lulus sekurang-kurangnya dua prinsipal termasuk pengajian am dan dia subsidiari termasuk lukisan di peringkat SPM. Selain itu harus lulus bahasa Melayu dan Inggeris dan kepujian Matematik di peringkat SPM/SPMV. Syarat tambahan: Calon hendaklah lulus ujian melukis yang dikendalikan oleh pihak fakulti.

Cara Kelapan : Bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian seni bina ini di luar negara, calon pelu lulus peperiksaan SPM/SPMV dengan mendapat kepujian mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik, matematik tambahan dan fizik. Program di luar negara mengambil masa selama lima atau enam tahun bergantung kepada institusi yang menawarkan.

___________________________________________________________________________

Pengalaman bertemu Prof Emeritus Dr Ismawi Zen, tokoh senibina antarabangsa

Prof Emeritus Dr Ismawi Zen merupakan salah seorang tokoh senibina di peringkat antarabangsa. Beliau sekarang merupakan Dekan ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Sebelum ini beliau pernah menjadi Timbalan Rektor UIAM dari 1999 hingga 2005.

Beliau juga telah dilantik oleh Kerajaan Arab Saudi untuk mengetuai barisan panel arkitek untuk pembangunan semula bandar Mekah termasuk Masjidil Haram, supaya menjadi lebih luas, mesra alam, dan selamat. Panel arkitek itu terdiri daripada 16 syarikat arkitek antarabangsa dari 13 negara termasuk Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Jordan, Jepun, Jerman, Perancis, Switzerland, England, India, dan Afrika Selatan.Prof. Ismawi telah dilahirkan di Kampung Gedong, Samarahan, Sarawak. Beliau telah dibesarkan di dalam keadaan yang perit dan menginsafkan sehingga terpaksa bersahabat dengan sang buaya ketika bersampan ke sekolah. Manakala untuk ke Kuching contohnya, perjalanan yang perlu diambil oleh beliau akan mengambil masa selama 5 hari dan 5 malam perjalanan.Adiknya yang lebih kecil terpaksa diberhentikan persekolahannya bagi ibu dan bapanya menyara persekolahan beliau. Manakala beliau pula kemudiannya terpaksa bekerja sebagai ‘buruh’ dan tidak dibenarkan menyambung pengajian di tingkatan 6 untuk membenarkan adiknya pula bersekolah.Banyak lagi pengalaman yang begitu menarik dan menginsafkan sehingga tokoh yang ‘humble’ ini menjadi seorang yang berjaya di peringkat antarabangsa.Walau pun terpaksa membesar dengan kepayahan dan terpaksa berhadapan dengan pelbagai ranjau dan duri namun semua ujian tersebut tidak menghalangnya untuk terus ke maju ke hadapan.Subhanallah, semoga Allah memberkati hidup dan perjuangan Prof Ismawi. Moga-moga umat Islam di Malaysia akan berjaya melahirkan lebih ramai tokoh-tokoh seumpamanya demi masa umat Islam sejagat.____________________________________________________________________________

ARKITEK WANITA PERTAMA MENDAPAT

PHD IN ARCHITECTURAL STUDY

PROFESSOR DATO DR. AR ASIAH ABDUL RAHIM


Dr. Ar Asiah Abdul Rahim is a Professor at the Department of Architecture at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design, International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur. She obtained her Bachelor of Architecture (Hons) from Deakin University, Australia and her Ph.D. in Architecture from Oxford Brookes University, United Kingdom. She is a practicing architect and the principal of Dasar Architect, an architectural firm which offers architectural works, interior design, architectural landscape and project management. She is the first Malaysian woman architect to obtain a Ph.D. in architectural study and it has been recorded in the Malaysian Guiness Book of Record. At university level, she was awarded a Quality Researcher by IIUM in April 2003. At the national level, she is a member for Board of Architects Malaysia and is the past Honorary Secretary for the Malaysian Institute of Architects. She also chaired the meeting of six Malaysian Standards including the Code of Practice for the Disabled Persons (MS1184 & MS1331) and public toilet. Professor Asiah is also involved in many research works covering various areas of barrier free architecture and universal design for the disabled, housing from an Islamic perspective, e-submission and Industrialized Building System (IBS). She had presented many papers locally and in international conferences, and writes many books including Keperluan Pengguna dan Rekabentuk Bangunan untuk Warga Tua di Malaysia. She has appointed by APCD and JICA as a resource person for Barrier Free Architecture in Sri Lanka and Pakistan.

___________________________________________________________________________

ARKITEK WANITA PERTAMA DARI PERAK

Theresa Lim – Reaching Out Through Art

Theresa Lim Mun Sim was born and bred in Ipoh. She developed a keen interest in art from a young age and pursued her studies in Architecture at Sydney University. In 1956 she became the first woman architect from Perak. After her graduation she worked in Singapore and served as the Principal Lecturer in the Civil Engineering Building Department of the Singapore Polytechnic till 1987.

Under the tutorage of Chinese artists including Chen Wen Hsi and David Kwok she continued to nurture her passion for art throughout her career. As an expression of affection for her family and hometown she has published two books about growing up in Ipoh. She is eager to share the love she has received, through her painting and writing with fellow Ipohites. Her programme of activities can be found under Announcements. All proceeds will be donated to Autism Support Association for Parents, Ipoh, Perak (ASAP)

____________________________________________________________________________

Takrif Siswazah Arkitek Dan Arkitek Profesional Berdaftar Mengikut ketetapan Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007]

Lembaga Arkitek Malaysia [LAM] dan Pertubuhan Arkitek Malaysia [PAM] menetapkan beberapa keperluan minima untuk menjaga kepiawaian [standard] dan kualiti seseorang Arkitek. Seseorang individu hanya layak diterima pendaftarannya sebagai seorang Siswazah Arkitek oleh LAM apabila ia memenuhi kehendak Seksyen 10(1)(a) Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007] yang mensyaratkan ia hendaklah memiliki kelayakan akademik yang diikhtiraf oleh LAM. Di bawah Seksyen 10(1)(b) Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007], pula, seorang Siswazah Arkitek dikehendaki memperolehi pengalaman praktikal dan lulus Peperiksaan Profesional Bahagian III kelolaanMajlis Peperiksaan Senibina Malaysia seperti yang telah ditetapkan oleh LAM, sebelum mereka layak memohon pendaftaran sebagaiArkitek Profesional. [Syarat LAM: Tempoh pengalaman praktikal yang ditetapkan ialah dua [2] tahun yang mana satu setengah [1½] tahun daripadanya hendaklah diperolehi dengan berkerja dimana-mana pejabat/firma Arkitek. Daripada tempoh 1½ tahun tersebut, satu [1] tahun daripadanya hendaklah pengalaman yang diperolehi di Malaysia. Tempoh pengalaman praktikal selama dua [2] tahun bagi tujuan menduduki Peperiksaan Profesional Bahagian III hanya dikira bermula daripada tarikh seorang Siswazah Arkitek itu berdaftar dengan LAM. Sebarang pengalaman praktikal sebelum seseorang siswazah Arkitek itu berdaftar dengan LAM tidak akan diambilkira bagi tujuan di atas.][ rujuk Handbook For The Part III Professional Examination oleh Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia ] 

Yang jelasnya dalam konteks ini, seseorang Siswazah Arkitek  itu hanya layak dipanggil ‘Arkitek Profesional’ apabila telah mendapatkan kelulusan akademik khusus di dalam bidang senibina yang diperakukan oleh LAM dan telah didaftarkan sebagai Ahli Korporat [Corporate Membership] PAM dan sebagai Arkitek Profesional LAM apabila telah lulus Peperiksaan Profesional Bahagian III kelolaan Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia [Rujuk Seksyen 10(2)(a)ii dan Seksyen 10(2)(a)iii Akta Arkitek (Pindaan April 2007) ].

Arkitek Profesional lazimnya menjalankan praktis senibinanya secara persendirian [sole proprietorship] atau secara bersama rakan kongsi [partnership]. Arkitek Profesional layak dilantik oleh Pelanggan/Kliennya untuk membuat permohonan kebenaran merancang dan mendapatkan kelulusan pelan bangunan yang telah direkabentuk olehnya dari mana sahaja Pihak Berkuasa Tempatan [PBT], sebelum projek binaan bangunan tersebut dibenarkan dilaksanakan.    Arkitek Profesional yang dipertanggungjawab memberikan perkhidmatan profesionalnya untuk melaksanakan apa sahaja pembangunan seperti skim pembangunan perumahan, pembangunan taman perindustrian, pembangunan hartanah atau pelbagai bentuk pembangunan lain dimana ia hendaklah diupah oleh orang yang terlibat dengan pembangunan tersebut. Begitu juga jika ia memberikan perkhidmatan kepada siapa sahaja individu yang terlibat di dalam usaha lain seperti mengubahsuai, membaikpulih, menghias, membekalkan peralatan, menyelenggara dan membiaya sesuatu projek berkaitan dengan pembangunan atau pembinaan bangunan, ia sebagai Arkitek Profesional mestilah diberikan ganjaran berbentuk upahan.[rujuk definisi ’architectural consultancy’ Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007]. 

__________________________________________________________________________

AKREDITASI LAM UNTUK UNIVERSITI TEMPATAN

a – Universiti Kebangsaan Malaysia.UKM (tanpa akreditasi LAM bahagian1)
b- Universiti Malaya (mendapat akreditasi RIBA&LAM bahagian 1&2 )
c- Universiti  Teknologi Mara.UITM  (akreditasi LAM bahagian 1&2 )
d- Universiti Islam Antarabangsa Malaysia .UIAM. (mendapat akreditasi LAM    bahagian 1 )
e- Universiti Putra Malaysia.UPM. (akreditasi LAM bahagian1)
f- Universiti Sains Malaysia. USM. (akreditasi LAM bahagian 1&2 )
g- Taylor’s College (Malaysia) (tanpa akreditasi LAM bahagian1)
h- Limkokwing University of Creative Technology (tanpa akreditasi LAM bahagian 1)

*RAIA-Royal Australian Institute of Architects
*RIBA – royal institute of british architects

Pemindahan kredit IPTS tempatan

Pada masa kini ,Kebanyakan kursus seni bina yang dianjurkan oleh IPTS tempatan adalah selama tiga tahun tempoh kursus ataupun 6 semester.dan belum mempunyai akreditasi LAM,RIBA dan RAIA bahagian 1

Kursus senibina di IPTS tempatan mendapat yang akreditasi MQA@LAN.  untuk  melanjutkan pelajaran.Lulusan  kursus seni bina  IPTS   berpeluang  belajar di universiti di  Australia ,United Kingdom dan New Zealand dan berpeluang untuk mendapatkan kelulusan seni bina yang mempunyai akreditrasi LAM,RIBA dan RAIA bahagian 2.

Mengenai pemindahan kredit @advanced standing, kebanyakan IPTS mempunyai program yang diiktiraf oleh IPT luar Negara dengan baik.

Untuk memastikan pelajar-pelajar yang  mengikuti kursus seni bina di IPTS ini mempunyai peluang untuk menjadi arkitek professional walaupun kursus yang ditawarkan adalah tidak mempunyai akreditasi LAM,RIBA &RAIA .Dengan mempunyai sistem pemindahan kredit yang sistematik IPTS-IPTS untuk melanjuatkan pelajaran di universiti luar Negara yang mempunyai akreditasi bahagian 2 LAM,RIBA  DAN RAIA telah berjaya menarik perhatian pelajar –pelajar yang bercita –cita untuk menjadi arkitek professional untuk mengikuti kursus seni bina yang mereka tawarkan.

Untuk maklumat yang lebih tepat sila layari laman web IPTS berikut-

http://www.taylors.edu.my/courses/arc/arc_landing2.php?id=251

http://www.tp.edu.sg/home/courses/further/advance.htm

http://www.ucsi.edu.my/prog_arc_stu_deg.asp

http://www.princeton.edu/pr/pub/ap/

http://www.limkokwing.edu.my/v6/academic/archi_at.asp

http://www.deakin.edu.au/scitech/a+b/courses/

http://www.princeton.edu/pr/pub/ap/

if you really need to confirm anything, its best to email Ar Hamdan Abdul Jamal of PAM, who is the Chairman of Education Committee PAM.

He’ll give you more advices regarding architecture education.

He can be reached at info@pam.org.my.

___________________________________________________________________________

ARCHITECTURAL SERVICES

PROCESS OF OBTAINING AN ARCHITECT
 WHO IS AN ARCHITECT?

An ARCHITECT is a qualified professional to assist you in translating your building requirements into practical reality. After five to seven years of university level education and practical training, an Architectural Graduate seeks registration with the Board of Architects (Lembaga Akitek Malaysia). Upon completion of the required practical experience and upon passing the LAM-PAM 3 Examination, a graduate Architect joins PAM as a Corporate member and then seeks registration as an Architect with LAM. A registered Architect is employed to seek planning and building approvals from the relevant authorities before a building project can be implemented. Architects practise in partnerships or on their own. No job is too small.

WHY USE AN ARCHITECT?

The Architect acts as your adviser and confidante regarding your building project. His first obligation is to look after your interest.

As a qualified expert in building and environmental design, the Architect maintains aclose relationship with the building industry. In his job, he coordinates the necessary engineering and environmental service to his design so as to achieve your objectives. With his knowledge about site analysis, building designs and complex regulations, he can clarify your requirements in respect of a project, study possible solutions and make a design proposal. Since the Architect is familiar with building construction in terms of what materials to use, what problems to look for on site and which contractors to go to, he can prepare probable costs and the construction programme in respect of any proposal he puts forward to you. In this respect, he is acting as your adviser.

The Architect acts as your agent when he submits drawings to the local authorities on your behalf for planning and building approvals. He continues as your agent when calling for and awarding tenders, contract administration and in helping to obtain Certificate of Fitness for Occupation.

In administering the Building Contract on your behalf, he will still act as your agent but will do so impartially and with fairness to you and the Contractor. He will still continue to advise you on your rights and responsibilities with respect to the Contractor.

HOW TO CHOOSE AN ARCHITECT?
You should seek the services of an Architect with the right technical skills and experience for your particular job. Equally important, he or she must be one whom you can get on with at a personal level.

This selection deserves time and effort from you – start by asking others to recommend an Architect from their own experience or if there is a building similar to your project which you like, find out the name of its Architect.

The Pertubuhan Akitek Malaysia (Malaysian Institute of Architects) at 4 & 6 Jalan Tangsi 50480 Kuala Lumpur, Tel : 2693 4182 has a list of architects’ directory called Architects Malaysia available for sale at RM150.00.

After you have determined the firms that are interested to discuss your project, you might interview them to evaluate their attitudes and reactions to you, your project and their abilities and experience. You can request to see photos and drawings of projects similar to yours and find out the clients’ names so you can take up references. You can enquire about his designs and philosophy in approaching your project.

PAYING YOUR ARCHITECT

Discuss and confirm your fee commitments at the outset. Fees are a percentage of the building cost for the normal service. The minimum scale of fees that your Architect may charge is laid down by Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) and is based on many years of experience of the input required for projects of varying scope and complexity. It is not in your interest to seek to reduce this fee as it can only result in reduced service to the detriment of your project.

For more information and details on FEES and SCOPE OF SERVICES you are advised to buy the “Architects (Scale of Minimum Fees) Rules 1986” available from LAM. This guideline spells out that the fees for “basic architectural service” are based on the value of the project with a reducing scale as the building cost increases. The scale stipulates the minimum fee that an Architect may charge in order to be able to provide a proper service. An Architect with special experience or expertise may charge more than this minimum by prior agreement with his client. For services additional to the basic “basic architectural service” fees will be charged either on a time basis or as an agreed lump sum.

THE BUILDING PROCESS

The sequences set out below are the normal process which should ensure a high efficiency of design and building with maximum competition for the construction work.

If speed is vital, your architect will suggest an accelerated process in which the builder or contractor is appointed before all the detail drawings are completed.

  1. Inception and Feasibility

At this stage you will have decided to build, and having worked out your initial Design Brief, make sure that the finance is available and appoint an architect. In a commercial organisation, you will need to make sure that only one person has the responsibility for liaison with the Architect.

The Architect could also help you develop your Design Brief that he or she will use as the basis for initial design investigation. If the project is feasible, a detailed survey of the site or existing buildings may be required before design work proceeds further.

Depending on the scale and nature of the project, the Architect may suggest that you also appoint structural, services engineers, and a quantity surveyor whose fees are supplemental.

  1. Outline Proposals and Sketch Design of Schematics

You will now begin to see how your building will look like. From a sketch design prepared for your approval, the design will be developed so that approximate estimates of costs can be worked out and planning permission applied for. Planning permission is sometimes known as Development Order in certain local authorities.

  1. Design Development and Production Information

The design, no longer to be changed without causing delays, is now developed in great detail. Specifications (a document that meticulously describes the standards to which the building must be built and the materials to be used) and working drawings for the builder are prepared incorporating details of structure, lighting, air conditioning and other mechanical services. At this stage, Building Plans approvals will be sought with other miscellaneous approvals from the authorities.

  1. Tender Documentation and Tender Action

A shortlist of suitable builders will be drawn up with your approval. Detailed measurements of all elements in the proposed building are prepared by the quantity surveyor if one is appointed. The builders will be invited to cost these to enable them to submit a tender.

The tender will be evaluated and recommendations will be made to yourself for decision to award. A contract between you and the builder can be signed. From here on, the Architect will not only be looking after your interest but also making sure that the contract is fairly administered.

  1. Project Planning, Operations on Site Completion

While the builder works out his programme and gets ready to start, you will need to ensure that the site is ready for possession. Your Architect will advise you on insurances, signing the contract and other day to day matters. At stages, the Architect will certify stage payments for the builder based on the work completed on site. You as his employer, are then required to honour these payments to the builder.

On completion of building works, the Architect will make sure that you understand how the building works with assistance of as built drawings and equipment operating manuals. Any defects are put right after an agreed period and then the final accounts settled.

REGISTERED BUILDING DRAUGHTSMEN

For small and simple buildings, you may employ the services of a “Registered Building Draughtsman” but be fully cautioned that a registered Building Draughtsman does not have the expertise of an Architect.

 1. What are Registered Building Draughtsmen?In Malaysia, the Architects Act, 1967 (Revised-1973) has “SPECIAL PROVISIONS RELATING TO REGISTERED BUILDING DRAUGHTSMEN”.Registered Building Draughtsmen are people, frequently with no formal academic or technical training, who by their long experience in the building industry, are adjudged competent to design small buildings of limited size.Such persons must be registered as “building draughtsmen” with the Board of Architects Malaysia but not call themselves Architects.
 2. Limitation of Building Draughtsmen

  The Registered Building Draughtsmen are restricted in their practice to only certain local authorities and limited in the scope of the buildings they are entitled to undertake. However, Architects can submit plans throughout the whole of Malaysia without restriction. Registered Building Draughtsmen are limited to submit building plans of not more than 2-storey in height and not exceeding 3000 sq. ft in floor are.

____________________________________________________________________________

REQUIREMENTS FOR REGISTRATION AS GRADUATE ARCHITECTS

Graduate ArchitectsREQUIREMENTS FOR REGISTRATION AS GRADUATE ARCHITECTS1.    The applicant shall be a person who :

 • is a citizen or permanent resident of Malaysia;
 • holds a qualification which is recognised by the Board

(Please refer to the List of Recognised Qualification).

2.    An architectural graduate with qualification which is not recognised by the Board shall be required to sit the Part I and II Examination conducted by the Architectural Examination Council of Malaysia

3.    Application for registration must be submitted in the prescribed FORM Atogether with the following :

 • 2 copies of recent photographs
 • A copy of the SPM and STPM certificate or the equivalent
 • A copy of the Diploma or Degree
 • Examination transcripts for each year of study
 • A copy of the Part I and II Examination Certificate, where relevant.
 • Registration fee for the amount of RM 75.00 and RM 50.000 for the processing fee vide cheque / money order / bank draft in favour of the ‘Lembaga Arkitek Malaysia’.

4.    All documents submitted must be certified as true copies by a Professional Architect registered with the Board;

 

REQUIREMENTS FOR REGISTRATION AS PROFESSIONAL ARCHITECTS

Professional Architects

REQUIREMENTS FOR REGISTRATION AS PROFESSIONAL ARCHITECTS

1.    The applicant shall be a person who :

 • is a citizen or permanent resident of Malaysia;
 • is a registered Graduate Architect;
 • has obtained the practical experience as prescribed by the Board;
 • has passed the Part III Professional Examination; and
 • is a Corporate Member of the Malaysian Institute of Architects (PAM).

2.    Application for registration must be submitted in the prescribed FORM Btogether with the following:

 • 2 copies of recent photographs
 • Original Certificate of Registration as a registered Graduate Architect
 • Corporate Membership certificate of PAM
 • Copy of the Part III Professional Examination Certificate
 • Registration fee for the amount of RM 300.00 with RM 50.00 for processing fee vide cheque / money order / bank draft in favour of ‘Lembaga Arkitek Malaysia’.

3.    All documents submitted must be certified as true copies by a Professional Architect registered with the Board.

___________________________________________________________________________

YOU KNOW YOU’RE AN ARCHITECTURE STUDENT WHEN……

To be an architect I have to be determined n willing to persevere .. 3 days .. and do not sleep there gf / bf strong and cool i also .. heheheh .. ESPECIALLY time-time Submission critical b4 .. i used to help him in typing paperwork and do research .. ..

You Know You’re An Architecture Student When …
* The alarm clock tells you When to go to sleep.
* You’re not ashamed of drooling in class anymore, ESPECIALLY Sulawesi Structures Lectures
* You know what Tastes like superglue.
* You celebrate space and observé your birthday
* Coffee and Red Bull are tools, not Treats.
* People are nauseated just by smelling your caffeine breath.
* You are surprised When you see a new building in your school.
* You think it’s Possible to create space.
* You’ve slept more than 20 hours non-stop in a single weekend.
* You fight with inanimate objects.
* You’ve fallen asleep in the bathroom.
* Your brother or sister thinks he or she is an only child.
* You’ve Listened to all your CDs in less than 48 hours.
* You’re not seen in public.
* You lose your house keys for a week and you do not even notice.
* You’ve brushed your teeth and washed your hair in the university’s bathroom.
* You’ve discovered the benefits of Having none or very short hair, and you’ve started to appreciate inheriting baldness.
* You’ve used an entire role of film to Photograph the footpath.
* You know the exact time the vending machines are refilled.
* You always carry your deodorant.
* You Become excellent at recycling When making models.
* When you try to communicate, you make a continuous and monotonous whine.
* You’ve DANCED YMCA with excellent choreography at 3 am and without a single drop of alcohol in your body.
* You take notes and leve messages with a rapidograph and color markers.
* You combine breakfast, lunch and dinner into one single meal.
* You see holidays only as extra sleeping time.
* You’ve got more photographs of buildings than of actual people.
* You’ve taken your girlfriend (boyfriend) on a date to a construction site.
* You’ve realised That French curves are not That exciting.
* You can live without human contact, food or daylight, but if you can not print it’s chaos.
* When you’re being shown pictures of a trip, you ask about the human scale.
* You can use Photoshop, Illustrator and make a web page, but you do not know how to use Excel.
* You refer to great Architects (dead or alive) by THEIR first name as if you Knew them (Frank, Corbu, Mies, Norman).
* You buy 50 dollars worth of magazines you have not read yet That.
* When someone offers you a Bic pen, you feel Banned.

____________________________________________________________________________

Persoalan Graduan Senibina US dan UK??

A.  Apakah perbezaan diantara Arkitek Graduan senibina dari US Universiti dengan Arkitek graduan dari UK Universiti?

(mengikut kualiti dan pengetahuannya)

Secara mata kasar nya, memang berbeza dari kualiti dan pengetahuannya. Perbezaan nya adalah kerana Pembelajaran di U.S.A menggunakan American Standard yang hanya digunapakai didalam Negara nya sahaja. Lain pula graduan UK kerana Malaysia adalah Negara Komenwell jadi segala polisi undang-undang kecil bangunan(UBBL) diceduk dari UK terus.Contoh dari cara pembelajaran, unit pengukuran, dan lain-lain adalah mengikut British Standard.

Walaupun kebanyakan Fakulti Senibina di U.S.A diajar oleh Arkitek-arkitek yang terkemuka di dunia.Walau pun belajar di universiti yang mempunyai Fakulti terbaik yang diajar oleh lecturer terbaik pun jika secara praktikalnya,teknikalnya menggunakan cara yang tidak diiktiraf dengan CAEM (council of architectural education malaysia) masih tidak boleh diguna pakai di Malaysia

Disebaliknya jika di UK,kebanyakan Fakulti Senibina diiktiraf oleh CAEM (council of architectural education malaysia) kerana menggunakan UBBL yang sama seperti Undang2 Strata Title,Undang2 Arkitek, jadi persamaan ini menyebabkan Industri Malaysia mengiktiraf graduan dari UK.

Terdapat banyak Negara yang mempunyai Faulti Senibina yang diiktiraf di Malaysia seperti australia, ireland, UK, Hong Kong and New Zealand.

____________________________________________________________________________

MENENTUKAN HALA TUJU SELEPAS ALAM PERSEKOLAHAN

Sudahkah anda menetapkan masa depan anda? Kalau belum, mulakan daripada sekarang. Masa depan anda sedikit sebanyak ditentukan oleh kebijaksanaan anda mengatur sepak terajang dalam kehidupan seharian.

Selepas sekolah – atau secara yang lebih tepat lagi, selepas peperiksaan nanti – apakah perancangan anda? hendak ke mana anda akan menentukan haluan hidup anda? Masa untuk bergantung hidup kepada ibu atau bapa sudah hampir sempai ke penghujung. Kini, masa depan anda berada di dalam genggaman anda sendiri.

Memilih kerjaya bukan mudah. Anda memerlukan cukup keberanian untuk membuat keputusan sejak di peringkat awal lagi. Tambahan pula di bawah sistem terbuka Sijil Pelajaran Malaysia, maka apakah kertas yang akan anda duduki semasa peperiksaan kelak akan menentukan di fakulti mana anda akan berada bila menjejak kaki ke menara gading kelak.

Dalam konteks hari ini, menentukan pilihan kerjaya lebih kritikal berbanding di universiti mana anda harus berada.

Ini kerana setelah menetapkan kerjaya pilihan, barulah anda memilih universiti mana yang terbaik.

Sebelum itu, sudah tentulah anda akan perlu perlu melihat sejauh mana kemampuan akademik anda.

Ada kursus di universiti yang memerlukan syarat akademik yang ketat. Ada yang lebih kurang sahaja. Untuk melihat lebih lanjut syarat-syarat serta kursus-kursus yang ditawarkan di beberapa institusi pengajian tinggi awam, anda boleh berjunjung ke laman web ini: http://www2.moe.gov.my/~jpt/ipta.htm

Adalah sangat perlu kepada para pelajar mengetahui kursus-kursus yang sepatutnya mereka ikuti semasa di universiti kelak, selaras dengan minat dan kemampuan akademik mereka.

Pengarang 50 Kerjaya Pilihan, Mohd Mohamed telah mengarang dan mengolah bukunya secara mudah bertujuan memudahkan para pelajar memilih kerjaya.

Sebahagian daripada bidang-bidang kerjaya yang terdapat di dalam buku tulisannya itu pernah disiarkan oleh akhbar Utusan Malaysia. Buku ini amat sesuai untuk para pelajar sekolah menengah, khususnya bakal calon dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

Buku berkenaan juga boleh dijadikan panduan oleh guru-guru dan kaunselor sebagai bahan untuk memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada pelajar mereka berkaitan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.

Antara bidang-bidang kerjaya yang telah dipilih oleh pengarang buku berkenan ialah:

Aktuari

Arkitek

Bioteknologi

Bioperubatan

Veterinar

Dietetik

Juruterbang

Sains Nuklear

ARKITEK

TUGAS seorang arkitek ialah mereka bentuk sesuatu bangunan yang sesuai dengan kehendak-kehendak pengguna, kos, alam sekitar dan memenuhi syarat-syarat undang-undang dan akta perancangan setempat.

seorang arkitek bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengawasi pelaksanaan sesuatu projek bangunan dari mula hingga ke akhir

SYARAT-SYARAT

Sekiranya berminat untuk memilih bidang itu sebagai kerjaya, seseorang perlu lulus Sarjana Muda Seni Bina dan institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara yang diiktiraf.

Mereka juga perlu lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia dan Pertubuhan Arkitek Malaysia bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai arkitek bertauliah.

Terdapat beberapa cara untuk melanjutkan pengajian di bidang ini:

Di Universiti Teknologi Malaysia ( misalnya, para pelajar perlu mendapatkan kelulusan yang baik di peringkat atau mereka perlu mendapat lima kepujian dalam lima mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan matematik. Pelajar akan mengikuti pengajian selama tiga tahun dan dianugerahkan diploma. Pelajar yang layak akan dibenarkan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah untuk tempoh tiga tahun.

.

Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan.

Matrikulasi Sains menawarkan tempoh pengajian selama satu setengah tahun sebelum mengikuti pengajian Sarjana Muda Seni Bina di UM dan

Program ini memerlukan calon lulus peperiksaan serta mendapat kepujian bahasa Melayu, Matematik, serta tiga mata pelajaran yang lain.

Terdapat pelbagai saluran lain lagi untuk mengikuti bidang ini.

Untuk mengikuti pengajian Sarjana Muda Sains Seni Bina di UM dan calon perlu lulus dan mendapat sekurang-kurangnya lima kepujian dan lulus bahas melayu.

Calon juga perlu lulus STPM dengan mendapat prinsipal yang baik, khususnya dalam mata pelajaran Matematik dan Fizik.

Universiti / Institusi Kelayakan Nilaitaraf
 MALAYSIA 1.       Universiti Teknologi Malaysia            2.       Universiti Sains Malaysia      3.       Universiti Teknologi MARA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.   Politeknik-
politeknik
Kementerian
Pendidikan
Malaysia

 

(i)                   Ijazah Sarjana Muda Senibina(ii)                 Diploma SenibinaIjazah Sarjana Muda(i)                   Diploma Lanjutan Senibina(ii)                 Diploma SenibinaDiploma Senibina Diiktiraf sebagai kelayakan Profesional untuk maksud lantikan ke jawatan Arkitek
atau jawatan-jawatan yang
bersesuaian dalam
Perkhidmatan KerajaanDiiktiraf di peringkat separa profesional untuk maksud
lantikan ke jawatan yang
bersesuaian dalamPerkhidmatan KerajaanDiiktiraf sebagai kelayakan Profesional untuk maksud lantikan ke jawatan Arkitek
atau jawatan-jawatan yang
bersesuaian dalam
Perkhidmatan KerajaanDiiktiraf sebagai kelayakan Profesional untuk maksud lantikan ke jawatan Arkitek
atau jawatan-jawatan yang
bersesuaian dalam
Perkhidmatan KerajaanDiiktiraf di peringkat separa profesional untuk maksud
lantikan ke jawatan yang
bersesuaian dalam
Perkhidmatan KerajaanDiiktiraf setaraf dengan
Diploma Senibina dari UiTM

___________________________________________________________________________

e-syarat.uitm.edu.my

 FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

2.
AP213
E2300
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Sarjana Muda Sains (Seni Bina)
(4 tahun / 8 Semester)
(Program bertemu duga)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G
SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapatgred 4B dalam TIGA (3) mata pelajaran:
 • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan / Perdagangan / Ekonomi
DAN
 • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
Nota
Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti.

UNIVERSITI MALAYA (UM)
1
SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM 2011/2012
FAKULTI ALAM BINA
Program Kelayakan Minimum
Sarjana Muda Sains
Senibina #
MH03
6 semester
Kategori STPM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics T
 Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk mata pelajaran berikut:
 Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; dan
 Mathematics
Kategori MATRIK
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics/Engineering Mathematics
 Physics/Engineering Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred C pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk mata
pelajaran berikut:
 Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; dan
 Mathematics
Kategori DIPLOMA
Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidang Seni Bina atau yang
berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics T
 Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu/Bahasa
Malaysia dan Matematik.
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics T
 Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu/Bahasa
Malaysia dan Matematik.
dan
Lulus temuduga portfolio

____________________________________________________________________________

9.2 Sarjana Muda Senibina
TH03
10 Semester
*Sila hantar salinan permohonan “online”
berserta dokumen sokongan seperti yang
disenaraikan ke UTM.
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Memiliki Diploma Senibina dari UTM/setaraf dengan
mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.70
atau
Memiliki salah SATU (1) daripada kelulusan berikut :-
• Diploma Teknologi Senibina UTM/setaraf
• Diploma Seni Dalaman UiTM/setaraf UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
11

(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
BIL

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf
• Diploma Seni Grafik UiTM/setaraf
• Diploma Seni Halus UiTM/setaraf
• Diploma Seni Bina Landskap UiTM/setaraf
• Sarjana Muda Sains Senibina (LAM Bhg I) dari Luar
Negara/setaraf
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70;
Bagi calon-calon yang mendapat PNGK kurang dari 2.70
tetapi mempunyai sekurang-kurangnya DUA (2) tahun
pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan layak
memohon.
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran Matematik atau mendapat
sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Diploma dalam
salah satu mata pelajaran Matematik atau mata pelajaran
berkaitan.
Pelajar semester akhir pada peringkat Diploma dalam bidang
berkaitan juga boleh dipertimbangkan.
Lulus temu duga dan penilaian portfolio/hasil kerja
semasa yang dikendalikan oleh UTM.
Calon dikehendaki menghantar keputusan peperiksaan yang
lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga
semester akhir) ke UTM. Calon juga dikehendaki
mengemukakan salinan Diploma atau surat pengesahan
tamat pengajian.
Catatan:
Tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada
pengecualian kredit yang diluluskan oleh UTM.

_____________________________________________________________________________

Laman Web Rasmi

green  blue orange red

Select  Bahasa Malaysia  English
MUKA DEPAN > KERJAYA > Syarat Kelayakan
Syarat Kelayakan PDF Cetak E-mel
Ditulis oleh Administrator
Isnin, 02 Mei 2011 15:47

SYARAT- SYARAT KELAYAKAN

1.         Umur.(Pada 28 Feb 2009):

a.         Calon Graduan Senarai Tugas Am : Tidak melebihi 27 tahun.

b.         Calon Graduan Senarai Tugas Ikhtisas :  Tidak melebihi 30 tahun.

2.         Fizikal.

a.         Tinggi minimum: 1.57m.
b.         Berat minimum: 47.5 kg.
c.         Ukuran dada minimum : 76sm.
d.         Body Mass Index (BMI) 17.9 hingga 26.9.

3.         Taraf Kesihatan. Bagi mereka yang berkaca mata, keupayaan maksimum penglihatan tanpa kaca mata ialah 6/12.

Calon-calon mesti lulus pemeriksaan kesihatan yang dijalankan oleh Pegawai Perubatan ATM iaitu memenuhi taraf Darjah Kerja TATADEMOT (DKT) : ’Foward Everywhere’ (FE).

4.         Kelayakan Akademik.

 1. Syarat Am. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) atau Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam jurusan yang berkaitan.  Calon-calon juga perlu lulus SPM /SPMV atau kelayakan setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Matematik, Bahasa Inggeris dan Sains (atau lulus mata pelajaran Fizik atau Kimia)

(1)        TDM

(a)        Senarai Tugas Am. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Perpustakaan

(b)        Senarai Tugas Ikhtisas.

i.          Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan (Kepujian) dalam jurusan Matematik/Fizik/Kimia/ Biologi/Bahasa  Inggeris/TESL
ii.          Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dan Diploma Pendidikan dalam jurusan Matematik/Fizik/Kimia/ Biologi/Bahasa Inggeris/TESL

(2)        TLDM (Senarai Tugas Ikhtisas). Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Seni Bina Kapal/Naval Architecture

(3)        TUDM (Senarai Tugas Am).

(a)        Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Undang-Undang.
(b)        Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Seni Bina.
(c)        Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Multimedia.
(d)        Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Komputer.
(e)        Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Sukan.
(f)         Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Perhubungan Awam.
(g)        Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan/Hotel.
(h)        Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam/Elektrik/Elektronik.
(i)         Diploma Sains Sukan.
(j)         Diploma Sains Komputer.

5.         Pengesahan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) : Calon-calon yang memiliki Ijazah atau Diploma dari Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan dan luar negara perlu mendapatkan  salinan pengesahan pengiktirafan dari JPA melalui Laman Web JPA –  www.jpa.gov.my

Laman Web Rasmi Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Maswww.kktm.edu.my/pasirmas
NAMA BARU PROGRAM DIPLOMA KKTM/IKM BERSERTA DENGAN SYARAT KELAYAKAN KEMASUKAN

2 K03 / D31 DSB Diploma Senibina Diploma in Architecture
Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian
subjek berikut:
1) Bahasa Melayu
2) Matematik
3) Mana-mana satu (1) subjek lain
Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
* Lulus Pendidikan Seni / Seni Visual / Ujian Portfolio
diberi keutamaan

bagi peringkat sijil

KM Sg Petani menawarkan kursus-kursus berikut :

Kod Nama Kursus Tempoh
B01 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan 24 bulan
C02 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) 24 bulan
C04 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 36 bulan
D01 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri) 24 bulan
E02 Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur 24 bulan
E05 Sijil Senibina 24 bulan
B97 Sijil Teknologi Pengiklanan dan Rekabentuk Grafik 24 bulan
I05 Sijil Teknologi Rekabentuk dan Pembuatan Perabot 24 bulan
J03 Sijil Teknologi Upholstri Industri dan Hiasan Dalaman 24 bulan
B03 Sijil Teknologi Bekalan Air dan Pembentungan 24 bulan

 
NAMA JAWATAN : ARKITEKSKOP KERJA :1. Menyediakan pelan rekabentuk bangunan, spesifikasi struktur, bahan mentah / material, peralatan dan jangkaan kos pembangunan.2. Menyediakan pelan-pelan berkaitan pembangunan projek dan dokumen kontrak.3. Memantau kerja-kerja pembangunan di tapak projek bagi memastikan pematuhan tehadap pelan-pelan yang telah disediakan.4. Membuat kajian dayamaju ke atas cadangan-cadangan pembangunan projek yang diterima daripada pemaju-pemaju.5. Menyediakan maklumat serta khidmat nasihat kepada Jawatankuasa Kuasa Teknikal mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan arkitek selaras dengan keperluan undang-undang dan peraturan.KELAYAKAN :1. Berkelulusan sekurang-kurangnya Diploma dalam bidang berkaitan2. Mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja.3. Warganegara Malaysia dan berumur di dalam lingkungan 30 hingga 50 tahun.4. Mempunyai perwatakan yang baik dan berkebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.5. Keupayaan bekerja dalam persekitaran yang mencabar dan mampu menangani tekanan kerja yang tinggi.6. Berkebolehan menggunakan perisian asas dan lain-lain perisian berkaitan.
CADANGAN GAJI PERMULAAN : RM2,500.00 – RM4,000.00 (Berpengalaman)
STATUS JAWATAN : Tetap
KEPERLUAN CALON (JANTINA) : Lelaki / Perempuan
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 11 Julai 2011
CARA PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat melalui surat dan disertakan dengan salinan sijil-sijil yang berkaitan.Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada :
PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHADTINGKAT 25, WISMA MBSAPERSIARAN PERBANDARAN40000 SHAH ALAMSELANGOR DARUL EHSAN(U.P. : BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN)                          NO TELEFON      :    03-55107105 / 55107233                          NO FAKS             :    03-55107232E-MEL                  :     admin@pnsb.com.my
Calon-calon juga boleh memohon melalui laman web www.jobsmalaysia.gov.my atau di laman web Rasmi PNSBwww.pnsb.com.my

Suruhanjaya Perkhidmatan AwamMalaysia

Arkitek Gred J41
Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan
Jadual Gaji:
P1T1 RM2088.25 – P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 – P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 – P3T23 RM5306.79
Syarat Lantikan:
 • Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred J41: P1T3 RM2271.93]; dan
 • lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Teknik (Seni bina) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Arkitek Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 • mempunyai kelayakan di atas; atau
 • lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/Persatuan Arkitek Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Deskripsi Tugas:
Merancang, mereka bentuk bangunan baru, menerima dan mengkaji ringkasan projek (project’s brief), melawat tapak projek, menyediakan lukisan, lakaran reka bentuk (sketch drawings) reka bentuk terperinci, lukisan kerja (working drawings) dan penentuan (specifications).
Buku

back

Kerjaya bidang Seni Bina
PengarangMohamad Tajuddin Mohamad Rasdi,Fawazul Khair IbrahimMd. Rajeh SallehNorliza Mohd Isa

 • 2008
 • ISBN 978-983-52-0475-3
 • 126 muka surat
 • RM 25.00
 • Bidang Alam Bina
SINOPSIS

Seni Bina merupakan suatu bidang yang merangkumi ilmu tentang Sains, Sejarah, Geografi, Budaya, Ekonomi, Seni dan Pengurusan. Ramai yang berpendapat bahawa kerjaya ini ada kaitan dengan seni sahaja, namun hakikatnya bidang Seni Bina ini merentas pelbagai bidang yang memerlukan pemahaman tentang ketamadunan manusia dan interaksinya dengan alam. Kerjaya Arkitek adalah kerjaya yang mencabar, bagaimanapun, di sebalik cabaran itu bidang ini mampu memberi kepuasan dari aspek pengurusan kepelbagaian ilmu berkaitan manusia. Buku ini memberi pengenalan ringkas tentang bidang Seni Bina dan kerjaya yang berkaitan dengannya. Buku ini sesuai dibaca oleh para ibu bapa, dan guru kaunseling, untuk memberi panduan kepada pelajar dalam memilih kerjaya. Di samping itu, buku ini boleh digunakan oleh para pelajar peringkat sekolah menengah supaya inspirasi kerjaya dapat mekar awal dalam pendidikan sekolah. Malah, pelajar institusi pengajian tinggi yang berada pada tahun pertama bidang Seni Bina dapat memanfaatkan buku ini dalam memberi gambaran keseluruhan tentang kerjaya.

CONTOH SILIBUS DIPLOMA SENIBINA POLITEKNIK

Struktur Program Senibina

Struktur program DIPLOMA SENIBINA (DSB)

Pelajar diwajibkan mengambil matapelajaran am dan semua matapelajaran teras. Di samping itu, pelajar perlu memilih 2 mata pelajaran elektif

DIPLOMA SENIBINA (DSB)

KURSUS : SEMESTER 1  
Bil. Kod Nama Kursus Mata
Kursus Kredit
1 AA101 Islamic Education 1* 2
2 AA102 Moral Education 1* 2
3 AE101 Communicative English 1 2
4 AR101 Co-Curriculum 1 1
5 BA103 Mathematic 1
6 BC101 Computer Applications 1
7 CA101 Basic Design 3
8 CA102 Architecture Drafting 2
9 CA103 Architecture Graphics Presentation 2
10 CA104 Materials for Building Construction 2
JUMLAH MATA KREDIT 16.0
* Salah satu subjek elektif sahaja yang dipilih.
KURSUS : SEMESTER 2  
Bil. Kod Nama Kursus Mata
Kursus Kredit
1 AA201 Islamic Education 2 * 2.0
2 AA202 Moral Education 2 * 2.0
3 AR201 Co-Curriculum 2 1.0
4 AS101 Soft skills 2.0
5 CA201 Design 1 3.0
6 CA202 CADD 2.0
7 CA203 Introduction To History 1.0
8 CA204 Building Construction And Working Drawing 1 3.0
9 CA205 Building Services 1 2.0
10 CA206 Basic Survey 2.0
JUMLAH MATA KREDIT 18.0
* Salah satu subjek elektif sahaja yang dipilih.
KURSUS : SEMESTER 3  
Bil. Kod Nama Kursus Mata
Kursus Kredit
1 AE301 Communicative English 2 2.0
2 AA301 Islam Civilisation 2.0
3 AW101 Occupational Safety & Health 1 1.0
4 CA301 Design 2 3.0
5 CA304 Building Construction And Working Drawing 2 3.0
6 CA305 Building Services 2 2.0
7 CA302 3D Modelling & Animation 2.0
8 CA303 Site Practice 2.0
9 CA306 Architcture Structure 1.0
JUMLAH MATA KREDIT 18.0
KURSUS : SEMESTER 4  
Bil. Kod Nama Kursus Mata
Kursus Kredit
1 AT401 Industrial Training 10.0
JUMLAH MATA KREDIT 10.0
KURSUS : SEMESTER 5  
Bil. Kod Nama Kursus Mata
Kursus Kredit
1 AE501 Communicative English 3 2.0
2 AW201 Occupational Safety & Health 2 1.0
3 CA501 Design 3 5.0
4 CA506 Architcture Structure 2.0
5 CA502 History of Modern Architecture 2.0
6 CA503 Environmental Science 2.0
7 CA505* Digital Imaging * 2.0
8 CA504* Carpentry Lab * 2.0
9 CA507* Landscape Design * 2.0
` JUMLAH MATA KREDIT 16.0
KURSUS : SEMESTER 6  
Bil. Kod Nama Kursus Mata
Kursus Kredit
1 CP201 Enterpreneurship 2.0
2 CA601 Design 4 6.0
3 CA602 Measured Drawing 3.0
4 CA603 Professional Practice 2.0
5 CA604* Architecture Communication * 2.0
6 CA605* Multimedia Production * 2.0
7 CA606* History of Asian Architecture * 2.0
JUMLAH MATA KREDIT 15.0

* Kursus elektif boleh diambil pada mana-mana semester mengikut kesesuaian (min 4 kredit)

KURSUS JANGKA PENDEK DI IKBN
4. PROGRAM SKILL 4Y (KEMAHIRAN UNTUK BELIA)
Program Skill 4Y merupakan program latihan jangka pendek untuk belia-belia untuk mendapatkan kemahiran. Peserta akan diberi latihan kemahiran oleh tenaga pengajar IKBN dengan menggunakan kemudahan bengkel dan peralatan di IKBN.Objektif program :
1. Mengoptimakan segala kemudahan infrastruktur dan sumber
tenaga manusia yang terdapat di IKBN untuk faedah belia dan masyarakat setempat juga IKBN sendiri.
2. Mendedahkan bidang kemahiran yang terdapat di dalam IKBN
disamping menyediakan peluang mendapatkan latihan kemahiran dan laluan kerjaya kepada belia.
3. Membantu menerapkan minat belia-belia dalam menjana tenaga
mahir untuk membangunkan negara mereka sendiri tanpa bergantung kepada pekerja asing semata-mata.
4. Mengisi masa senggang para belia di hujung minggu.
5. Mempromosikan bidang-bidang kemahiran yang kurang popular di
kalangan remaja masa kini.Terbuka kepada :
1. Belia berumur 16 hingga 25 tahun yang boleh membaca dan menulis.
2. Syarat-syarat lain mengikut keperluan kursus contoh ; tidak buta warna, tiada kecacatan anggota.Borang boleh diperolehi :
– IKBNKursus-kursus kemahiran adalah seperti berikut :
a. Bidang Kej Elektrikal
1. Kursus Pemasangan Elektrik (lampu, kipas, plug)
2. Kursus Penyelenggaraan Pendingin Hawa, dllb. Bidang Kej Elektronik
1. Kursus Sistem Penggera
2. Kursus Sensor, dllc. Bidang Kej Mekanikal
1. Kursus Membuat Jeriji Besi
2. Kursus Membuat Papan Tanda Berlampu, dlld. Bidang Kej Awam
1. Kursus Pemasangan Jubin
2. Kursus Penerapan Bata
3. Kursus Penyenggaraan Pintu
4. Kursus membuat Sistem Pancuran Air, dlle. Bidang Kej Automotif
1. Kursus Penyenggaraan Brek
2. Kursus Penyenggaraan dan Penalaan Enjin
3. Kursus Penyenggaraan Pendingin Hawa
4. Kursus Asas Auto Elektrik
5. Kursus Penyenggaraan Motorsikal, dllf. Bidang Teknologi Makanan
1. Kursus Menghias Kek
2. Kursus Ukiran Buah-buahan
3. Kursus Memasak Pasta
4. Kursus Table Setting & Napkin Folding, dllg. Bidang Tekstil dan Apparel
1. Kursus Jahitan Manik
2. Kursus Jahit Langsir
3. Kursus Asas Jahitan Tangan (Sembat, tulang Belut)
4. Kursus Mencanting Tudung
5. Kursus Sulaman Reben, dllh. Bidang perkhidmatan Personel
1. Kursus Rawatan dan Penjagaan Kuku
2. Kursus Teknik Memotong Rambut
3. Kursus Asas Solekan
4. Kursus Rawatan Muka, dlli. Bidang Kej Marin
1. Kursus Penyenggaraan Enjin Bot, dllj. Bidang Teknologi Komputer dan Multimedia
1. Kursus Pemasangan Komputer
2. Kursus Menyunting Grafik, dll* Kursus di atas bukan kursus wajib, tertakluk kepada perubahan.Kemudahan yang diberikan kepada para peserta program :
1. Bahan latihan (Bahan guna habis)
2. Makan minum peserta
3. Penginapan peserta
4. Utiliti
5. Persijilan Peserta
6. Insuran Peserta
7. Dobi
8. Student kitTempoh Kursus :
Selama 3 hari 2 malam
(Jumaat, Sabtu dan Ahad) = selama 20 jam.
Kapasiti peserta :
Minimum = 5
Maksimum = 15

Penyertaan :
Dapatkan borang di IKBN berdekatan.
BACELOR SENIBINA

Struktur pengajian Program Bacelor Seni Bina (LAM Bahagian II) ini merangkumi kursus universiti, teras dan elektif.  Jangka masa minimum bagi pelajar untuk lulus pengajian adalah  4 semester atau 60 jam kredit.Program ini memberi penekanan kepada seni bina tropika dan pembangunan mapan untuk menyediakan bakal-bakal graduan berpengetahuan dalam aspek-aspek penting alam sekitar seni bina (seperti iklim, sinar suria, haba, ventilasi, cahaya, keselamatan dan tenaga) serta berkebolehan membuat penilaian kuantitatif dan kualitatif, melalui simulasi komputer, mengenai prestasi alam sekitar seni bina.

Syarat Kemasukan

Pelajar yang ingin mengikuti Pengajian Bacelor Seni Bina di Universiti Putra Malaysia dikehendaki mempunyai mana-mana kelayakan minimum seperti berikut:-Pelajar/graduan hendaklah mempunyai kelulusan:-a) Bacelor Reka Bentuk (Seni Bina) daripada Universiti Putra Malaysia dengan minimum PNGK 2.75. Calon-calon yang mempunyai PNGK kurang daripada 2.75 hendaklah:-1. Lulus subjek Studio Reka Bentuk Khusus Seni Bina dengan Gred B ke atas; atau
2. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang seni bina sekurang-kurangnya satu tahun; dan
3. Lulus temuduga kemasukan.

ATAU,

b) Ijazah Sarjana Muda Sains/Sastera Seni Bina atau setara dengan kelulusan akreditasi Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) Bahagian I daripada universiti tempatan atau luar negara yang setaraf dengan Bacelor Reka Bentuk (Seni Bina) Universiti Putra Malaysia; diluluskan oleh Senat Universiti; dan lulus temuduga kemasukan.

Nota: Keutamaan akan diberikan kepada graduan Universiti Putra Malaysia.


Peluang Kerjaya

Graduan yang tamat pengajian dalam program ini dijangka layak untuk menjawat jawatan arkitek, perunding profesional dalam bidang alam bina. Mereka juga boleh dilantik sebagai pengurus projek di sektor pembinaan dan pembangunan, serta penyelidik yang peka dengan isu-isu Seni Bina dan Pembangunan Mapan. Seterusnya graduan ini mempunyai peluang yang luas dalam bidang-bidang profesional seperti penulisan, pensyarah dan lain-lain bidang yang ada hubung kait dengan alam bina dan pembinaan.
BACELOR REKABENTUK (SENIBINA)
Program ini menyediakan satu kurikulum separa profesional yang bersepadu bagi melahirkan sumber tenaga separa profesional bagi membantu perkembangan kemajuan sektor pembinaan negara.Program yang ditawarkan memakan masa 6 semester dan 132 jam kredit (termasuk latihan amali selama 12 minggu).  Pengajaran di dalam studio merupakan komponen terpenting dalam kurikulum ini.

Syarat KemasukanSyarat-syarat kemasukan adalah mengikut kelayakan minima Syarat Am Universiti ke program ijazah UPM bagi program ijazah Bacelor Reka Bentuk (Seni Bina), iaitu:Calon STPM1. Lulus SPM/Setaraf dengan baik;
2. Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf;
3. Lulus dalam peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya;
i. Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am/Kertas Am; dan
ii. Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain dan
4. Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).Calon Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM

1. Lulus SPM/Setaraf dengan baik;
2. Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf;
3. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
4. Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).Calon Kelayakan Setaraf1. Lulus SPM/Setaraf dengan baik;
2. Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf;
3. Mempunyai kelulusan lain yang dikitiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; dan
4. Telah mengambil Malaysian University English Test  (MUET).Syarat-syarat Khas Programi. Keutamaan akan diberi kepada calon-calon yang lulus dengan gred yang baik dalam matapelajaran Matematik dan lulus dengan gred yang baik dalam matapelajaran Fizik atau Rampaian Sains pada peringkat SPM; atauMendapat sekurang-kurangnya prinsipal dalam matapelajaran Fizik dan Matematik pada peringkat STPM; danii. Lulus dengan gred yang baik dalam matapelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.Peluang Kerjaya

Berikut adalah sektor-sektor yang memberikan peluang pekerjaan kepada graduan Bacelor Reka Bentuk (Seni Bina) termasuk sektor awam dan swasta seperti :♦  Jabatan Kerajaan dan Pihak Berkuasa Tempatan
♦  Pusat-Pusat Penyelidikan dan Reka Bentuk
♦  Institusi Pengajian dan Pendidikan (Tenaga Pengajar)
♦  Industri Pembinaan
♦  Firma-Firma Konsultan
♦  Institusi Pengajian Tinggi
♦  Syarikat Pemaju-Pemaju Perumahan

Pengenalan

Tujuan pengajian prasiswazah seni bina ialah menghasilkan para arkitek yang menggunakan pengetahuan saintifik untuk menjana ekonomi yang meningkatkan taraf kehidupan. Justeru itu, arkitek perlu bersikap inovatif, kreatif dan beretika tinggi dalam mereka-cipta dan menghasilkan idea-idea rekabentuk untuk keperluan masyarakat seperti bangunan, jambatan, alat-alat perhubungan dan kawasan-kawasan riadah. Usaha ini adalah sejajar dengan wawasan 2020 yang mencabar para arkitek untuk membangunkan Malaysia sebagai Negara Industri yang berteknologi tinggi serta bermoral dan beretika tinggi.

Pengajian seni bina mengarah kepada pemikiran yang sintesis dan kreatif. Graduan-graduan yang dilahirkan mempunyai peluang kerjaya yang baik dan bersesuaian dengan keperluan semasa.

Syarat Kemasukan

 • Calon-calon mestilah lulus sekurang-kurangnya gred B dalam Matematik, Fizik dan Kimia dalam peperiksaan STPM atau sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Matematik, Kimia dan Biologi dan sekurang-kurangnya 4B dalam mata pelajaran Fizik di peringkat SPM.
 • Calon-calon mestilah lulus sekurang-kurangnya gred B dalam Matematik, Fizik dan Kimia dalam peperiksaan matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Matematik, Kimia dan Biologi dan sekurang-kurangnya 4B dalam mata pelajaran Fizik di peringkat SPM.
 • Calon-calon mestilah memperolehi diploma yang baik dalam bidang Seni Bina/Sains dari institusi yang diiktiraf.

Program

 1. Sarjana Muda Sains Seni Bina (SmSn)
 2. Sarjana Muda Seni Bina (SmSB)

Ijazah

Ijazah yang akan dikurniakan selepas mengikuti program ini ialah:

Ijazah Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Seni Bina dengan Kepujian

Sistem Pengajian

Fakulti ini mengamalkan sistem semester. Sistem ini membahagikan satu-satu sesi akademik kepada dua tempoh pengajian yang sama panjang dan tersendiri. Satu semester terdiri dari beberapa minggu kuliah, tutoran, makmal dan sebagainya, minggu kelepasan pertengahan semester dan peperiksaan. Dalam sistem ini, pelajar menggumpul bilangan unit yang diperlukan untuk mendapat ijazah dalam tempoh yang dibenarkan.

Tempoh Pengajian

  • Program Sarjanamuda Sains Seni Bina

Tempoh minimum adalah lima (5) semester dan tempoh maksimum adalah sepuluh (10) semester, tertakluk kepada peraturan yang ada.

  • Program Sarjanamuda Seni Bina

Tempoh minimum adalah tiga (3) semester dan tempoh maksimum adalah lapan (8) semester, tertakluk kepada peraturan yang ada.

Skop/Struktur Pengajian

  • Program Sarjanamuda Sains Seni Bina

Pelajar perlu mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya 122 unit seperti dalam jadual di bawah.

  • Program Sarjanamuda Seni Bina

Pelajar perlu mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya 60 unit seperti dalam jadual di bawah.

____________________________________________________________________________

IIUM(INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA)

IIUM Management

IIUM is led and organized by a team of capable and venerable executives, leaders and managers. Here you can find the extensive list of leaders and personnel of the university.

Bachelor of Architecture (B.Arch)

Programme Description

Printer-friendly versionSend to friendPDF versionAcademic Concept

It is the preceeding two years of the five years degree programme in architecture after successful completion of Bachelor of Science in Architectural Studies or Equivalent. The programme will lead to completion of Part 2 of the two parts professional programme required by the Board of Architects Malaysia (LAM)

Career Opportunities

Job prospects for Bachelor of Architecture graduates includes:

 1. As a Governments or Public Architect with the Public Works Department and Statutory Bodies;
 2. Corporate/Professional Architect – running own practice or as partnership or as an employee in a big architectural organization;
 3. Project Manager – managing a development project on behalf of a client;
 4. Specialist in the field of Computer Aided Design and Drafting (CADD);
 5. Research Officer (with universities, research institutions, NGO’s or private firms);
 6. Consultant or Advisor – to specific projects;
 7. Graphic Illustrator;
 8. Academician in teaching and lecturing in various architecture and environmental design schools;
 9. Developer, Entrepreneur, Contractor, Manufacturer, Software Programmer, Film Director and others.

Curriculum

University Required Courses

 1. Bahasa Malaysia 1 & 2 (for International Students only)
 2. Bahasa Malaysia Lanjutan 1 & 2
 3. Tilawah – Tajweed 1 & 2
 4. English for Academic Purposes
 5. Courses in Arabic Language
 6. Courses in Islamic Studies
 7. Quran, Sunnah and Built Environment

Bachelor of Architecture Required Courses

 1. Architectural Design  7 & 8
 2. Research Method in Architecture
 3. Professional Practice and Management
 4. Urban Design
 5. Building Technology
 6. Building Economics
 7. Design Thesis 1 & 2
 8. Project Management for the Built Environment
 9. Practical Training
 10. Topical Studies

Bachelor for Architecture Elective Courses

 1. Masjid Architecture
 2. Barrier Free Architecture
 3. Sustainable Ecological Design
 4. Facilities Management
 5. Healthcare Architecture
 6. History and Culture of South East Asian Architecture
 7. Islamic Planning Principles
 8. Advanced Post-Contract Administration
 9. Principles of Islam in Construction Procurement
 10. Recreational Parks Planning
 11. Property Investment and Evaluation
 12. Housing Studies
 13. Principals of  Management for the Built Environment
 14. International Construction Procurement or
 15. Procurement Investment and Valuation
 16. Value Engineering & Management
 17. Comparative Planning System
 18. Tourism Planning and Development
 19. Nature Appreciation
 20. Other (including those offered from within the Kulliiyah and inter Kulliyyah)

Entry Requirements

Admission Requirement

 1. Graduate of Bachelor of Science in Architectural Studies of equivalent recognized by the Ministry of Education or the Board of Architects Malaysia as equivalent to Part 1
 2. Subject to interview and portfolio review by the department

Language Requirement

English is the primary medium of instruction. All applicants should submit a score of 550 in the TOEEFL(Test of English as a Foreign Language) or 6.0 points in the IELTS (International English Language Testing Services) or EPT(English Placement Test). The latter is administrated by IIUM. Candidates who do not meet the above requirements may take up language proficiency courses within the university to achieve the required standard. Arabic is employed as a secondary medium of instructions.

___________________________________________________________________________

Bachelor of Science in Architectural Studies (BSc. Arch)

Programme Description

Printer-friendly versionSend to friendPDF versionAcademic Concept

It is a three years architectural degree of a five years programme after successful completion of IIUM’s AED matriculation programme or the STPM / GCE ‘A’ Level or Equivalent. While the emphasis of the IIUM Architecture & Environmental Design (AED) matriculation programme is in preparing the students with SPM with Language skills (English and Arabic), it is also provides them with basic foundation on environmental design fields.BSc in Architectural Studies provide the technical and skill requirements of the overall architectural education leading to Part I and a basic entry requirement to Bachelor of Architecture Degree for Part II of the professional degree programme.

Career Opportunities

Job prospects for Bachelorof Science in Architectural Studied graduates includes:

 1. As a Government or Public Assistant Architect with the Public Works Department and Statutory Bodies
 2. Assist Architect to Professional Architect as an employee in a beg architectural organisation
 3. Project Manager – managing a development project on behalf of a client
 4. Specialist in the field of Computer Aided Design and Drafting (CADD)
 5. Research Officer (with universities, research institutions, NGO’s or private firms)
 6. Graphic Illustrator
 7. Academician
 8. Architectural writer for journals
 9. Developer, Manufacturer, Entrepreneur, Contractor and others

Curriculum

University Required Courses

 1. Bahasa Malaysia 1 & 2 (International Students only)
 2. Bahasa Melayu Lanjutan 1 & 2 (Malaysian Students only)
 3. Tilawah -Tajweed 1 & 2
 4. English for Academic Purposes
 5. Courses in Arabic Language
 6. Courses in Islamic Studies
 7. Quran, Sunnah and Built Environment

Bachelor of Science in Architectural Studies Required Courses

 1. Habitat Design 1 & 2
 2. Architectural Design 1,2,3,4 & 5
 3. History of Architecture 1,2 & 3
 4. Theory of Architecture
 5. Building Construction and Material 1,2 & 3
 6. Architectural Graphics
 7. Building Services 1 & 2
 8. Structure 1 & 2
 9. Environmental Science & Systems 1 & 2
 10. Computer Aided Design – 2D
 11. Computer Aided Design – 3D
 12. Land Surveying
 13. Introduction to Landscape Architecture
 14. Cultural and Human Behaviour in the Built Environment
 15. Heritage Studies
 16. Introduction to Urban and Regional Planning
 17. Building Contract and Contract Administration
 18. Integrated / Multi-Disciplinary Project 1
 19. Working Drawing & Specification

Entry Requirements

Admission Requirements

 1. 3 Principals passes in the STPM, obtained in one sitting, OR
 2. 3 principals passes in the GCE ‘A’ Level, obtained in one sitting, OR
 3. Any other certificate recognized by the Senate of IIUM as equivalent to the above subject or interview and portfolio review by the department

Language Requirements

English is the primary medium of instruction. All applicants should submit a score of 550 in the TOEFL (Test Of English as a Foreigh Language) or 6.0 points in the IELTS (International English Language Testing Services) or EPT (English Placement Test). The laster is administrated by IIUM. Candidates who do not meet the above requirements may take up language proficiency courses within the university to achieve the required standard. Arabic is employed as a secondary medium of instruction.

 KKCT

Sijil Pelukis Pelan Seni Bina

:::… Sinopsis Kursus V04 – SPS …:::

Sijil Pelukis Pelan Seni Bina merupakan satu kursus kemahiran di dalam menyediakan lukisan seni bina. Pelajar akan didedahkan kepada teknik menghasilkan lukisan kerja yang mematuhi undang-undang Kecil Bangunan Seragam yang boleh dijadikan rujukan dalam proses rekabentuk sesebuah bangunan.Pelajar dalam kursus ini juga akan dilatih sehingga dapat menghasilkan lukisan kerja seni bina (Architectural working drawing) , membuat lukisan bagi kerja tambahan/pengubahsuaian bangunan kecil , menggunakan pelbagai teknik rendering , pembuatan model serta memahami dan mentafsir peraturan kecil bangunan.Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai ;
 • Pelukis Pelan
 • Pereka Lanskap
 • Perekabantuk Terbantu Komputer (CAD)
 • Perekabantuk Model Bangunan

:::… Modul-modul di bawah Kursus Sijil Pelukis Pelan Seni Bina …:::

Lukisan Geometri Senibina
Modul ini akan memberi pendedahan dan kemahiran asas dalam lukisan senibina. Pelajar akan didedahkan kepada jenis-jenis garisan dan penghurufan dalam lukisan disamping mengetahui konsep geometri, unjuran ortografik, isometrik dan oblik.


Undang-undang Kecil Bangunan Seragam

Modul ini memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar berkenaan undang-undang berkaitan yang perlu dipatuhi dalam menyediakan lukisan. Penekanan akan diberi kepada kehendak perancangan seperti yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan Undang-undang Bangunan.

Modul ini mengandungi 2 tahap iaitu Lukisan Kerja 1 dan 2. Lukisan Kerja 1 memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang penyediaan lukisan kerja untuk projek pembinaan. Lukisan Kerja 2 mendedahkan pelajar kepada asas Binaan Kayu Dan Keluli, Perkhidmatan Bangunan Dan Lukisan, Kejuruteraan Awam dan Lukisan Struktur Konkrit Bertulang.

Modul ini mengandungi topik fungsi Lukisan Persembahan di dalam Kajian Senibina, Media dan Alatan Asas Melukis, Teknik Asas Lukisan serta Penghasilan Lukisan Persembahan dengan menggunakan pelbagai media warna.

Modul ini mengandungi 3 tahap iaitu CADD 1, 2 dan 3. Pelajar akan diperkenalkan kepada CADD, kepentingan dan aplikasi CADD dalam kursus seni bina. CADD 2 mengandungi perintah CADD dalam 2 dimensi sehingga dapat menghasilkan lukisan kerja manakala CADD 3 mengandungi perintah CADD dalam 3 dimensi sehingga dapat menghasilkan lukisan persembahan 3D.

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________

IBU PEJABAT JTM
Jabatan Tenaga Manusia
Aras 6, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 WP Putrajaya
Tel: 03‐8886 5555
Faks: 03‐8889 2417
Laman Web: http://www.jtm.gov.my
Emel: jtm@mohr.gov.my

Panduan Kemasukan
ke Institusi Latihan
Jabatan Tenaga
Manusia (ILJTM)

3.4. BAHAGIAN SIVIL DAN BANGUNAN

3.4.1. M01‐Diploma Teknologi Binaan (Diploma in Construction Technology)
KELAYAKAN AKADEMIK Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam salah satu
bidang berkaitan di bawah serta lulus Bahasa Melayu,
Matematik/Matematik Tambahan, Sains/Fizik/Subjek Teknikal dan
Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau setaraf dengannya.

Senarai bidang berkaitan:
• C03‐Teknologi Binaan (Bangunan)(SKM Tahap 3)
• NOSS B‐010‐3: Jurubina Bangunan

KOD KURSUS/KOD CIDB M01/CVS4
LOKASI LATIHAN TAHAP KURSUS TEMPOH KURSUS PERSIJILAN
ILP Kuala Terengganu Tahap 4 sahaja 1 tahun 3 bulan i. DKM Tahap 4
ii. Diploma Teknologi

Keterangan Kursus:

Kursus ini akan memberi pendedahan, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembinaan. Latihan yang diberikan merangkumi kerja‐kerja asas pembinaan bangunan bermula daripada kerja‐kerja merancang dan menyediakan pelan, anggaran bahan, penyediaan tapak binaan, kerja‐kerja arkitek, mekanikal dan elektrikal sehinggalah kerja‐kerja penyudahan dan penyerahan bangunan. Ringkasan kursus meliputi membaca pelan, anggaran bahan, kerja‐kerja ukur bahan, ujian bahan‐bahan binaan, menyelia tapak binaan, merancang projek binaan yang dijalankan, menganalisa dan merekabentuk mengikut syarat‐syarat dalam kontrak, pengurusan projek dan projek akhir.

Peluang Kerjaya:
Pembantu Jurutera Binaan Bangunan, Juruteknik Teknologi Bangunan atau Pengurus Awam di dalam
bidang Pembinaan.

3.4.2. M03‐Diploma Teknologi CADD Senibina (Diploma in Architectural CADD Technology)
KELAYAKAN AKADEMIK Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang
berkaitan di bawah serta lulus Bahasa Melayu, Matematik/Matematik
Tambahan, Sains/Fizik/Subjek Teknikal dan Bahasa Inggeris di peringkat
SPM atau setaraf dengannya.
Senarai bidang berkaitan:
• C01 – CADD Senibina (SKM Tahap 3)
• NOSS BC‐050‐2 : Pelukis Pelan Senibina
• NOSS BC‐050‐3 : Pelukis Pelan Kanan Senibina

KOD KURSUS/KOD NOSS M03 /BC‐050‐4
LOKASI LATIHAN TAHAP KURSUS TEMPOH KURSUS PERSIJILAN
ILP Kuantan Tahap 4 sahaja 1 tahun 3 bulan i. DKM Tahap 4

Keterangan Kursus:

Kursus ini menekankan kemahiran dalam kerja‐kerja servis kenderaan bermotor (automotif)
termasuk sistem enjin, sistem casis, sistem transmisi dan lain‐lain. Pelajar‐pelajar juga akan dilengkapkan dengan kemahiran pengurusan, penyeliaan dan pedagogi dalam industri automotif.
Setelah tamat kursus pelajar mesti boleh menyelenggara, merumus masalah automotif dan boleh
mengajar dalam bidang ini.

Peluang Kerjaya:
Penolong Pengurus Teknikal Senibina di dalam bidang teknologi CADD Senibina.

____________________________________________________________________________________________________

SYARAT MINIMUM KELAYAKAN MASUK PROGRAM-PROGRAM DIPLOMA
BAGI PELAJAR-PELAJAR WARGANEGARA
KOLEJ ANTARABANGSA GEOMATIKA

FAKULTI SENIBINA & REKABENTUK ALAM SEKITAR

BIL NAMA PROGRAM NO KELULUSAN SYARAT KELAYAKAN MASUK
1 Diploma In Architecture
(Senibina)
KPT(JPS)5195/IPTS/1250
Jld II(82)
 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran
Malaysia Vokasional (SPMV) dengan tiga (3) kredit
termasuk matapelajaran Matematik;
ATAU
 Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh
Kerajaan Malaysia.
DAN
 Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni atau lulus ujian
Portfolio bagi mereka yang tidak mengambil
matapelajaran Pendidikan Seni di peringkat SPM atau
setaraf dengannya.
2 Diploma In Landscape Architecture
(Senibina Lanskap)

KP(JPS)5195/IPTS/1250
Jld II (68)
 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran
Malaysia Vokasional (SPMV) dengan tiga (3) kredit
serta LULUS Matematik
ATAU
 Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh
Kerajaan Malaysia.
DAN
 Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni atau lulus ujian
Portfolio bagi mereka yang tidak mengambil
matapelajaran Pendidikan Seni di peringkat SPM atau
setaraf dengannya.
3 Diploma In Interior Design
(Rekabentuk Dalaman)
JPT/BPP(K)1000-
600/WP190(10)
 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan tiga (3)
kredit mana-mana matapelajaran.
 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan lulus sijil
yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
dalam Seni Reka Bentuk atau Seni Reka Dalaman.
 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan lulus Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 3 dalam Seni Reka Dalaman
 Lulus Sijil Reka Bentuk Dalaman dari Kolej Komuniti dengan
PNGK sekurang-kurangnya 2.00
 STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 prinsipal
 Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh
Kerajaan Malaysia
DAN
 Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni atau lulus ujian
Portfolio bagi mereka yang tidak mengambil
matapelajaran Pendidikan Seni di peringkat SPM atau
setaraf dengannya

___________________________________________________________

Yale School of Management

Mba / Mac Dengan Sekolah Yale Seni Bina

Yale School of Management

Yale School of Architecture and Pusat Pengajian Pengurusan menawarkan program ijazah bersama Senibina dan Pengurusan. Program ini terutama berorientasikan kepada individu yang ingin mengintegrasikan reka bentuk, pembangunan bandar, dan profesion pengurusan untuk meneruskan kerjaya dalam kerajaan atau sektor swasta.

Pelajar ijazah bersama dalam M. arch profesional yang pertama tiga tahun. program mesti melengkapkan semua keperluan untuk ijazah, termasuk enam segi studio reka bentuk, dengan empat penggal pertama yang diambil berturut-turut. Ini adalah, ijazah profesional yang bertauliah dan keperluan tertentu tidak boleh dipintas, kecuali apabila pengecualian diberikan untuk kerja kursus sebelum ini telah diselesaikan di institusi lain. Pelajar dalam program ini akan mempunyai bilangan mereka secara keseluruhan kredit kursus yang diperlukan untuk M. arch. tahap dikurangkan daripada 108 kredit normal hingga 90 kredit. Ini bermakna mereka akan mengambil lebih sedikit 18 kredit elektif (enam kursus elektif).Biasanya pelarasan ini akan membolehkan pelajar untuk membahagikan (keempat) Jadual tahun akhir antara kedua-dua studio canggih diperlukan di Pusat Pengajian Seni Bina dan kursus di Pusat Pengajian Pengurusan.

Pelajar ijazah bersama dalam dua tahun M. arch jawatan profesional. program mesti melengkapkan 54 kredit di Pusat Pengajian Seni Bina, termasuk empat studio maju. Mereka akan melengkapkan program ijazah bersama dalam tempoh tiga tahun, biasanya terdiri daripada satu tahun penuh di setiap sekolah dan tahun akhir dibahagikan antara kedua-dua sekolah.

Pada akhir kajian yang diperlukan, anugerah program ijazah bersama kedua-dua Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dan Ijazah Sarjana Senibina. Pengeluaran atau pemecatan dari Pusat Pengajian Pengurusan secara automatik akan mewajibkan pelajar untuk melengkapkan semua keperluan biasa untuk M. arch. darjah (108 kredit untuk ijazah profesional pertama; 72 kredit untuk pilihan ijazah pasca profesional). The M. arch.ijazah tidak akan diberikan kepada calon-calon ijazah bersama sehingga mereka telah melengkapkan semua keperluan untuk kedua-dua darjah.

Kemasukan ditentukan secara bebas oleh kedua-dua sekolah. Pelajar boleh memohon kepada kedua-dua sekolah pada masa yang sama dan, jika diterima, akan memulakan pengajian di Pusat Pengajian Seni Bina, kerana kemasukan ke sekolah tidak dapat ditangguhkan; atau mereka boleh memohon kepada Pusat Pengajian Pengurusan sebelum tahun akhir di Pusat Pengajian Seni Bina. Pelajar yang mendaftar di Pusat Pengajian Pengurusan boleh memohon kepada Pusat Pengajian Seni Bina pada tahun pertama mereka. Mereka yang memohon pada masa yang sama supaya harus menunjukkan pada kedua-dua aplikasi. Permohonan ke Sekolah Seni Bina mesti diluluskan oleh jawatankuasa program ijazah bersama. Pertanyaan boleh diajukan kepada Pendaftar, Pusat Pengajian Seni Bina, dan kepada Pengarah Perkhidmatan Pelajar, Pejabat Perkhidmatan Pelajar, Pusat Pengajian Pengurusan.

Advertisements

360 responses to “PENDAPATAN ARKITEK DI MALAYSIA

 1. poji ⋅

  kalau aku design sendiri kat rumah bape palk anggaran pendapatan aku bleh dapat sebulan? macam mana nak kira harga sebuah sketching? baru graduate

 2. nazri

  ala.. 2pun awk x thu ke..? ish ish

 3. Muhd Faizul ⋅

  Adakah setiap arkitek akan mendapat gaji begini terus dari peringkat awal hingga akhir?Saya tidak faham dengan carta di atas.

 4. bazero ⋅

  kalau ambik kos industrial design cmner plak kerja yew?

 5. Famee ⋅

  bang ade ke org amek bdang n mgangur x dpat keje..kwan saye kate ade….CAN YOU EXPLAIN TO ME…..? 🙂

 6. adam imran ⋅

  rendahnyer ye gaji arkitek kat Malaysia ni..even gaji technician kat saudi lebih rm200k setahun. Kerajaan sepatutnya bayar gaji yang lebih baik untuk golongan profesional kita.

 7. m.n.

  gaji akitek sebenaunye besar…..klau draughtsmen tu len la…makan gaji je…ramai yg x tau keje ni memerlukan attitude yg tinggi…kena bnyk pengalaman…

 8. jo ⋅

  tak payah ckap gaji arcitec bukan cari duit tapi cari kesempatan berkarya bina bangunan

 9. saye bakal mnjadi seorang arkitek juga

 10. ninie ⋅

  aku skew bidang nie ,

 11. I want to be an architect….. bab computer… kena mahir bahagian ape?? adobe photoshop ke?? kalau nak belajar kat luar negara… negara ape yang sesuai bagi bab arkitek ni?? cikgu saya kata PARIS sebab senibina bangunan mereka menarik….. betul ke????

 12. nurulaida ⋅

  sy lepasan spm 2011, kalau boleh sy nk memohon program asasi seni bina dan rekabentuk alam sekitar then sambung ijazah seni bina if berkelayakan la. huhu. so sy nk tau apekah kelebihan dan kekurangan yg bakal dihadapi oleh pelajar jurusan ini?

  • wah…bagus lah…dengan minat saudari ini,,,ok..nasihat i, u mesti mempunyai hati yg cekal dan semangat yg cukup tinggi keranaa bidang ini memang cukup mencabar… mesti bersedia dengan kewangan yang kukuh..kerana coz ini memerlukan kewangan yg banyak.masa time i dulu sebelum dapat PTPTN teruk, kenkadang duit makan pun takde…nak focus on design,pastu assignment subjek lain plak,,,hadui…but bila dah masuk dalam bidang ni kena study lebih sikit pasal (bukan nak menakutkan) sepanjang i study dulu…1st semester jika ade 60 student hanya beberapa org saje yg tamat on time just less then 20person…But anyway…teruskan usaha u..its worth it…BERBALOY-BALOY

   • hmmm teruk gak.selalu nya apa halangan bagi mereka yang tak berjaya tue

   • hmmm halangan tu…bila tak focus…banyak ber cinta,happening sangat…tak slalu pi library,,,pointer dari awal dah lemah…subject teras DESIGN tak lulus..banyak ponteng kelas…banyak fail subject..lecturer taksuka..dan sebangai nyer

   • hmmm halangan tu…bila tak focus…banyak ber cinta,happening sangat…tak slalu pi library,,,pointer dari awal dah lemah…subject teras DESIGN tak lulus..banyak ponteng kelas…banyak fail subject..lecturer taksuka..dan sebagai nyer

 13. nurulaida ⋅

  nk msuk bidang ni memang kene pandai mlukis ke? 😀

 14. wawa ⋅

  sy cari tempat praktikal niee..hhmm ! ada sapa2 leh tlg ? najwhpurple@yahoo.com.my..

 15. idani ⋅

  Thanks for the information above. saya sangat berminat dgn architecture. lepas SPM saya apply tapi takde rezeki. So saya amik matrikulasi, dan pointer saya pun ok. Bulan depan habis matrik dan saya letak architecture untuk pilihan pertama. harap sangat dapat tawaran untuk belajar dalam course ni.

  • wah…bagus….kalo mintak Uitm mungkin ade interview dahulu…walaupun ade matrik…then kalo dapat masuk u have to study from semester one…to end…sebab hanya bole transfer credit subject sahaja tak bole transfer semester….contoh…transfer…MATH,Drafting (jika ade),Building Cons.,agama (UIS),Bhs inggeris(BEL)…transfer hanya selepas kiter campurkan semua keputusan subject itu dan dibahagikan (ade la calculationnyer)mesti dapat A…dan mereka perlukan salinan silibus pembelajaran dari previous college…u ni kira Amek kemasukan Pelajar matang lah ni nanti…
   HARAP U BERJAYA…..

 16. nadie ⋅

  klu basic melukis pon bese2 je , blh ke ? then ,mhal sgt byrn utk course ni ?

 17. hanny ⋅

  boleh ke mbik architecture ipta pilihan kalau BI saya dpt D??

  • hmm kalo BI = D susah sket…kalo UITM pun perlu BI kepujian….mungkin u kena amik step by step….kena amik sijil dulu…bole mintak kat teknologi senibina IKM /senibina politeknik atau IKBN atau Kolej Komuniti…atau kolej-kolej swasta…tp kolej swasta leh terus diploma jer…Lepas amik sijil 1 1/2 tahun/2 tahun…then baru leh sambung DIploma/sarjana muda sains SENIBINA…

 18. puteri ⋅

  assalamualaikum.. saya pelajar lepasan spm 2011.. alhamdulillah keputusan baru baru ni straight As.. tp, saya tak amik Lukisan kejuruteraan atau Seni.. boleh ke? slalunya blajar architecture ni brapa lama ye? kalau fresh graduates pun, boleh dpt gaji cam kat atas ke? atau rendah lagi?

 19. nadie ⋅

  nak tnye , klu blh share , time interview nanti biasenye dye tnye ape je eh ?

  • ade ujian melukis…dia bg kertas dan pensel lukis with shadow…then interbiu one by one ngan dorang…dia tanya knapa minat nak belajar kursus tu…then kena speaking criter pasal biodata diri….pastu sembang jer…bawak semua hasil keje kalo ade…

 20. iwan ⋅

  orang kata kerja arkitek ni byk duit…tp berdasarkan maklumat di atas saya tgk biasa je gaji dia…boleh terangkan?

  • arkitek di malaysia ni ade banyak ketegori…yang diberikan hanyalah contoh tangga gaji arkitek kerajaan…belum pendapatan arkitek SWASTA.kalo arkitek junior takde pengalaman hanya mempunyai pangkat part 1 & 2 sahaja.pendapatan dalam rm2-rm4 ribu belum campur kalo buat kerja sampingan bole dapat tambahan beribu jugak.tapi jika nak lebih hebat seorang arkitek mesti mempunyai pengalaman tetentu dan mesti melepasi ujian di PAM..dan mempunyai buku LOG hasil kerja baru bole dapat PART 3 dengan pangkat AR.bila dah sampai tahap ini baru bole mencapai tahap pendapatan puluh ribu..sebab signature nya berharga..nak buat rumah pun cari dia..buat bangunan carik dia..renovation pun carik dia…selalu nya atleast dah ade sebuah firma arkitek sendiri…

 21. natasha ⋅

  saya minat dalam bidang senibina dan rekabentuk . tapi ayah saya kata peluang pekerjaan dalam bidang ini tidak banyak . boleh tak bagi sedikit nasihat ? apa perlu saya buat ? adakah saya perul amik bidang lain seperti apa yang ayah saya mahu kan ? -tasha-

  • Bagus…ade minat dh cukup tuk menceburi bidang senibina ni…hmmmm…tak banyak ibubapa yang berpengetahuan luas mengenai bidang senibina ni…hanya ibubapa yang memang bersama ade dlm bidang sahaja yg memahami…ok u kena find more info tentang architecture tuk influence kan parent u..ok i terangkan lah yer…contoh kalo dalam mana2 institusi atau universiti di Malaysia ni..Senibina akan menjadi KUrsus paling Domain di situ contohnya FAKULTI SENIBINA,PERANCANG DAN UKUR…sebenar nya pekerjaan di bidang ini ade banyak selagi pembangunan sesebuah negara semakin berkembang…jika anda lepasan sijil,diploma atau ijazah senibina anda adalah profesional…sebab hanya orang yang ade kelayakan dlm bidang ini sahaja yang bole mintak kerja…makna nya hanya anda lah yang specialist dalam bidang ni…kelebihan nya jika anda seorang lepasan architecture nak masuk bidang INTERIOR,,Perancang,bangunan…sekurang-kurang bole mendapat pekerjaan pembantu teknikal.sebenarnya semua bidang pun susah nak carik keje tapi kalo ade usaha setakat dalam Malaysia ni takkan habisnya kerja-keja pembangunan…

 22. maia ⋅

  salam . saya pelajar lepasan spm tahun 2011 . alhamdulillah keputusan spm saya 9a 1c . c tu fizik . 25/3 hari tuh saya ada pergi ekspo uitm , masa dalam taklimat seni bina tuh dean seni bina tuh cakap kalau result bagus , pelajar boleh terus mohon sarjana muda sains seni bina uitm dalam upu . tapi kena tunggu untuk dpanggil temuduga dulu . so , saya ada beberapa soalan nak tanya .

  1.rasanya kalau fizik saya c , ada peluang tak untuk dipanggil temuduga ?
  2.biasanya kita dinilai dari ujian lukisan ataupun temuduga itu sendiri ?
  3.kalau contohnya kita speaking berterabur , dy akan terus reject kita tak ?
  4.perlu ke bawak sebahagian hasil kerja lukisan kejuruteraan saya semasa temuduga tu nanti ?

  minta maaf banyak tanye .. saya tak tahu nak tanye soalan-soalan ni pada siape .

  • alhamdulillah…tahhniah…kelayakan untuk UITM (LEPASAN SPM DAN SETARAF)
   Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapatgred 4B dalam TIGA (3) mata pelajaran:
   Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
   Matematik / Matematik Tambahan
   Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan / Perdagangan / Ekonomi
   DAN
   Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
   -makna nya u bole mintak..terus tapi memang kena go through interbiu dulu..lukisan tu taklah syarat ketat untuk melayakkan u lulus diterima masuk…just nak tengok samada u bole lukis atau tidak sahaja..speaking to see how u present ur self with confident or not…nanti bila dah start blajar banyak kena buat presentation…kalo bole bawak lukisan tu bagus jugak…

   • 4B dlm tiga mata pelajan tats mean dlm 3 kelompok tue salah satu kena dapat 4B then boleh la apply sarjana muda sains senibina UITM.tapi saya dengar kalau terus ambil sarjana muda banyak beban means tak ada masa untuk rest langsung betul ke?

   • sarjana muda mesti ade something dulu takde direct SPM atleast kena ade diploma/sarjana muda sains..mana2 uniiversiti itu pun kalo hanya ade diploma rasa nya kena masuk semester 7 dan lapan sarjana muda sains dulu baru leh sambung sarjana muda..blaja ape pae pun kalo dah start semester memang no rest…

 23. nadie ⋅

  ape mksd lukis with shadow ? pastu , hasil kerja macam mane yg dye nak ? klu xde ?

  • dorang akan bagi sekeping kertas dan mereka akan letak buah atau botol atau kotak atau ape ape objek untuk semua melukisnya dengan menggunakan pensil..jus nak tengok u all paham tak propotion,deep,perspektif dan lain lain ilmu lukisan…lukis dengan shadow tu maksud lukisan tu mempunyai bayang-bayang…3d not 2d

 24. maia ⋅

  ouhh okayy terima kasih 🙂

 25. seha

  salam…..sy pun lepasan spm 2011 jga..alhamdulillah kputusan stret….bru2 ni sy dah yakinkan umi abah sy ttng bdang ni..alhamculilah mrk stuju…cume nak tanye…bdang ni btul2 sesuai tak bagi student dlm sains stream…tQ…sgt minat dlm ni=)

 26. nadie ⋅

  mcm susah je part lukisan tu …

 27. nadie ⋅

  ohh,ok . hmm , sorry sbb bnyk sgt tnye . klu diploma uitm dkt kampus mane ye ? and sy bkn student LK dulu , so xde la hasil kerja , mcm mane ?

 28. puteri ⋅

  assalamualaikum.. saya nk tanya, lepas 4 tahun, kita akan dapat part 1 kan? lepas tu , kene keje dulu kan? ada ke peluang pekerjaan utk lepasan U part 1? gajinya bagaimana ye?

 29. puteri ⋅

  utk gaji 2 ribu tu, utk sebulan atau 1 drafting? boleh ke kalau mintak projek drafting bnyak dlm satu masa?

 30. muhammad azwan ⋅

  assalamualaikum…
  sya nak tanya pendapat skit…
  saya lepasan ikm alor setar dalam bidang sijil teknologi senibina…
  saya nak sambung diploma,,, kat mana kah yang elok untuk sya menyambung pelajaran saya …

  • wsalam.owh ok…camni ade beberapa choices.1)KKMT pasir mas diploma senibina selama 3 tahun..tapi kalo kite ade sijil hanya dapat tranfer satu semester jer.2)Uitm sarjana sains senibina 4 tahun tanpa tranfer semester aper-aper.. politenik tak bole pasal dorang tak iktiraf sijil dari ikm.universiti lain-lain takbole semua kena masuk melalui SPM atau dengan pengalaman kerja selama lebih kurang 10 tahun…

 31. ainan ⋅

  salam,
  sy tertarik dengan artikel yang saudara tuliskan ini. sy merupakan lepasan spm 2011. setelah membuat research sedikit sebanyak tentang bidang ini sy jadi tertarik untuk menyertai bidang ini. untuk pengetahuan sy mendapat keputusan 6a 3b dan sy telah apply upu fr asasi seni bina di UM dan Uiam. soalan sy, adakah sy disarankan utk menyertai bidang ini walhal sy lgsg tidak pandai melukis dan tidak mempunyai kreativiti yg baik.adakah ini akan meyulitkan kerja sy dimasa hdpn? tqvm

  • bagus…bagus…dengan niat jer pun takpe…lukisan tu bole dipupuk…dont wory…mula-mula struggle sikit but lepas 2 – 3 semester…kenkadang terus hebat…bebudak ikm / poli pun tak leh lawan…

 32. nik zamir ⋅

  salam,, saye lpasan spm 2011,,sy plajar sains stream,,saya xambik LK atau pn seni visual,, tp,, spanjang cuti mnunggu result spm,,saye ade masuk klas lukisan,,bleh bwak laaa hasil lukisan saye 2 utk interview nanti kn???

 33. Amin Zakaria ⋅

  assalamualaikum…sy lepasan spm 2011…sy pelajar sains teknikal….alhamdulillah result sy straight…smasa permohonan upu, 1st choice sy pilih ialah sarjana muda sains (seni bina) kt uitm…tp ni ad interviu…klau sy dpt 1st choice ni tp x lulus ujian interviu…adakah sy berpeluang utk dpt 2nd choice atau mne2 8 pilihan di pusat pengajian tinggi yg sy pilih dlm permohonan upu tu?

 34. amieyra ⋅

  assalamualaikum .. boleh tumpang tny , sy pljr lpsan spm 2011 . result sy teruk . i got 2 a’s only . in math n art . yg lain semua kredit . sy ad apply ntok sarjana senibina . sy sgt-3 berminat dlm bidang senibina . so adakah sy xkan diterima dsebabkan oleh result spm ??? about the interview , cmne nk cek kalau kita terplih ntok mnghadiri tmuduga tu ???

  • kelayakan untuk UITM (LEPASAN SPM DAN SETARAF)
   Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapatgred 4B dalam TIGA (3) mata pelajaran:
   Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
   Matematik / Matematik Tambahan
   Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan / Perdagangan / Ekonomi
   DAN
   Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

   result u bole ikut minimum…..kalo tak dpt go with step/….sijil dulu then diploma then degree…sama jugak….

 35. TheNocturnal ⋅

  Saya pelajar senibina di UPM dan sudah berada di tahun akhir. Alhamdulillah. Berjaya hampir menghabeskan pengajian. So kalau adik2 yang berminat nak sambung pengajian dalam senibina, senang je. Komitmen yang penting. Kalau takde komitmen dan iktikad memang susah. One more thing our educaion is not basically on exam but on evaluation personally by lecturers and external architect when it comes to presentation. 🙂 So, bukan nak takutkan tapi it’s a fact. Kalau ada those attitude, you are people that this field required. Anyway good luck on that. 🙂

  • Hope u ‘ll also success with flawless victory

   • diyzoe naruto ⋅

    assalamualaikum .saya juga lepasan spm 2011.
    saya dapat pergi temuduga uitm untuk ijazah sarjana muda seni bina.
    alhamdulillah saya dapat 8 a spm haritu.
    tapi saya risau sgt,untuk pergi interview tu .sebab saya seorang yang sgt nervous gabra,gelabah n bla blaa.
    speaking saya memang hancor jugak walaupun dlm spm saya dpt bi a+..tapi kalau nak speaking mmg ta terkeluar langsung !..senang citer tak de confident lgsung .boleyh tak abg bagi tips siket untuk temuduga tu nanty..soalan yang biasa dia akan tanye ?ada tak dia tanye tentang isu semasa ? kalau dia tanye kenapa nak amik course ni,jawapan ape paling sesuai n buat kan diorang teruja dengar jawapan tu ?hehe ..

    minta nasihat yeee 🙂

   • haissss…ape nak gabra…mase tengah beratur nak intebiu tu lurut tapak tangan dengan ibu jari…baca DOA MENGHILANGKAN DARAH GEMURUH
    سَخِّرْلِيْ كُلَّ أَحَدٍ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَللَّهُمَّ اَحْطَعْ لِيْ كُلَّ مَنْ يَرَانِيْ مِنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ وَالطَّيْرِ وَالْوَحْشِ وَالْهَوَامِ
    “Mudahkanlah wahai Tuhanku dan setiap orang dengan kebenaran kalimah Bismillahirrahmanirrahim, wahai tuhan Engkau tundukkanlah setiap yang melihat padaku, daripada jin, manusia, burung dan binatang buas dan lain-lain binatang.

    DOA PENERANG HATI
    اَللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
    “Ya Allah, bukakanlah hikmah Mu dan turunkanlah rahmat daripada khazanah Mu itu kepada kami, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang”.

    DOA BILA TERLUPA
    سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنََامُ وَلاَ يَسْهُو اَللَّهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مَا نََسِيْتُ
    “Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa, ya Allah peringatkanlah aku apa yang aku lupa”.

 36. nazih ⋅

  salam,saya ada interview ahad nie..diploma reka bentuk dalaman..di uitm…tapi..ramai yg ckp peluang pekerjaan xde…saya jadi tertekan,sedangkan saya minat sangat dengan bidang nie…interview nie mcm ne ea??same ke dengan interview tuk arkitek?

  • bagus…bagus….bertenang…intebiu sama jer…dontwory….sape ckp camtu….peluang banyak hanya usaha kiter je nak cari…takde masalah ID atau Archy,,,,both the same line…mssuk dulu baru tahu….

 37. Acap ⋅

  saya pun ada interview reka bentuk dalaman pada Ahad ni. sebenarnya saya x minat, saya minat bidang Archy, dan dpt A- dlm LK pada spm2011. tapi sebab saya tengok dlm list tu kalau Archy kena Sajana Muda, so no choice lah. Boleh saya tau kalau lepas 2,3 semester dlm bidang senireka dalaman, boleh tak saya tukar ke bidang senibina pulak. dan boleh saya tau kalau Uitm dah panggil, UTM tak panggil ke? kan Matrikulasi pun tak dpt ke?

  • alamak yer ke….archy dan ID dua dua ade kelebihan nyer…kalo archy lama lah sikit 4 tahun tapi kalo ID 3 tahun jer…kalo kiter habis ID terus keje…ko akan ade kelebihan 1 tahun pengalaman keje…gaji pun dah naik…tapi budak archy kuor kuor 4 tahun baru fresh…pasal tuka coz ni ade pernah masa aku dulu pun ade…tapi kalo ko tu ade sedare mare kat dalam uitm bole lah…tapi kalo orang kebanyakkan sila lah berhenti selama 6 bulan baru leh mintak uitm coz lain semula…kalo nak berhentisecara baik lagi susah…naik tangga turun tangga….

   • acap ⋅

    thx for the info, tapi saya tak de ambik seni lukis sebab saya dari Sek Teknik. adakah bermakna NIPIS harapan 😦

   • saya pun dari sek men teknik ipoh..ok jer…lagi takde interbiu terus dapat jer.

   • hakimi ⋅

    Salam…nk tnye sye dpt tawaran politeknik premeir ungku omar perak tuk kos diploma senibina…soalan sye risau kos ni klaw kt politeknik tak de pengikrirafan akreditasi k?

 38. nazih ⋅

  ok,thnks…so…interview dia same jela ID ngan archy??
  ade lukis objek2 segala…

 39. David Mosher (masha) ⋅

  saya bdk form 3 … saya sedang mencari hala tuju karier saya pada masa hadapan …. saya sebenarnya tak faham pasal semester dan kredit2 neh … tolong explain .. saya betul2 tak faham apa yg dikatakan course dan kredit …. please … explain … and saya minat lha jugak bab2 lukis tapi tak lha berpa pandai sangat ….

  • memang di malaysia sistem pembelajaran nya untuk sekolah belum diterapkan dengan sistem seperti di IPT (cgpa/gpa) munkin masih belum tahap nya untuk dibuat begitu…jadik pendedahan/pengetahuan pelajar-pelajar sekolah menengah terhadap sistem ini memang kosong..tapi sedikit demi sedikit sistem ini dah di masukkan…contoh nya peperiksaan akhir tak 100% markah di situ untuk lulus…ade beberapa percent dikira dari assignment,kedatangan,merit,aktiviti dan lain2.
   sistem permarkahan untuk lulus di IPT adalah….dikira dari banyak sudut…tidak hanya focus dipeperiksaan akhir sahaja….dikira dari awal semester ke akhir…

 40. miss orange. ⋅

  salam en.helmi.
  saya ingin bertanya.adakah terdapat kursus2 seperti lukisan/ pelukis pelan/autocard dan yg berkaitan di adakan?sementara cuti sem elok tambah ilmu bab arts.minat lebih la.tp study kos len.

 41. nadie ⋅

  wahh,lame btl x singgah sini. hmm, sy nak bertanye lah. ade kemungkinan ke klu kte xdipanggil utk interview , tp still boleh further on this course?

 42. lala gemuk ⋅

  salam,saya ni lepasan spm 2011.sekarang sye tngah tggu rsult upu.sye dah pergi interview uitm haritu.saya dapat twrn ke matrikulasi sains teknikal.skrg sye nak tnye andaikata sye tak dpt twrn uitm bdg seni bina yg sye apply haritu,kalau sye msuk ke matriks,dah habis setahun tu,boleh ke nak sambung degree course seni bina?takut takde kaetan pulak,nnti sia2 je belaja:(

  • ok kalo dari matrix atau pra sains atau sijil ataau yg sama waktu dengan nya…semua kena masuk Sarjana muda SAINS SENIBINA sahaja dari awal ke akhir 8 semester then baru sambung ke Sarjana Muda Senibina lagi dua tahun

 43. esz ⋅

  Assalamualaikum…sya ade mngikuti kursus architectural drafting.di CIDB….pe pndpat korng…?

 44. axi29 ⋅

  saya nak tye saya study form6 jurusan kemanusian..nnti blh x
  saya continue study ke jurusan senibina

 45. kudin ⋅

  Salam En Helmi,
  izin kn sy berkongsi pengalaman sebagai seorang arkitek yg xseberapa ni..

  sy start bidang architecture dr sekolah vokasional (teknik) lg- masa SPM amik binaan bangunan (2 tahun),
  walaupun result spm alhamdulillh membangga kn tp sy amik keputusan ntuk masuk Politeknik sbb nak belajar asas teknikal architecture (kebanyakan school architecture di universiti xsempat nak ajar basis teknikal) – 3 taun ntuk diploma.
  Lepas graduate dr politeknik, sy keje ntuk setahun (technical expossure).
  Pastu sambung ntuk Part 1 (B. Sc Architecture )- 2 tahun (Sepatutnya 3 taun- tp dpt carry forward subject dr politeknik).
  Abis Part 1- Keje balik (design exposure).
  Pastu sambung Part 2 (B. Arch – Sekarang da jd M. Sc Arch) – 2 taun..

  In total sy belajar lebih 9 tahun ntuk entitle Graduate Architect.

  Berbaloi?..
  Time + Money Invest (study fee + etc etc) = not worth

  Secara purata. Gaji ntuk Fresh Graduate level:-
  Diploma (3 thn pengajian) – RM1000-RM1600
  B Sc Architecture (4 thn pengajian) – RM1600 – RM2300
  B Architecture / M Sc Arch (1 thn pengjian) – RM2500 – RM3300

  Walaupun arkitek tergolong dlm profession profesional tp pengiktirafan sebenar hanya ntuk mereka yg memiliki Part 3- Professional Architect practice. Kerjaya arkitek tidak menjanji kn pendapatan yg tinggi, ianya sesuai bg org yg betul2 tekun dlm seni binaan dan rekabentuk bangunan.

 46. aziem ⋅

  uia ok tak untuk archi..
  ade pape pndapat x?

 47. Salam….Saya dapat tawaran asasi alam bina kat um…..saya minat gak architect nie…..cuma xtahu langsung hal ehwal architect nie….boleh x saper2 bagi tips cara blajar ker@aper yg perlu tahu sebagai persediaan saya ke sana nanti….saya masih takut kot2 xleh nak follow aper yg lecturer ajar jer…..pernah x terjadi kat saper2-xpaham apa yg lecturer ajar???kalau bleh tlg kongsikan pengalaman dgn saya….sekian

 48. Salam .
  saye nak tanye ,
  bile pelajar diploma seni lukis dan seni reka ni dah graduate ,
  boleh atau tidak dyeorang sambung ambil senibina pulak ?
  saye konfius sekarang sbb ramai yg ckp boleh .
  saye pon nak x nak je percaye .

 49. nur ⋅

  salam.saya lepasan spm 2011.sye ada dua pilihan.matrikulasi dan asasi senibina n reka bentuk alam sekitar di uia..sye xtahu nak pilih yg mana satu.terus terang otak sye bukan otak projek.mak ayah sye suruh masuk asasi sebab bukan semua yg dapat course nie.tapi sye jadi lemah semangat bila ada org bagitau course nie memang mencabar.kerja banyak sampai perlu tidur di studio n macam2 lagi.ape yg patut sye buat????pless help me….nak masuk matrik sye risau xdapat skor..sye xnak dapat course yg bukan2…ape yg patut sye pilih????? sye minat jugak melukis tp sikit2 la..=) pless help me…=(

 50. nur ⋅

  salam.saya lepasan spm 2011.sye ada dua pilihan.matrikulasi dan asasi senibina n reka bentuk alam sekitar di uia..sye xtahu nak pilih yg mana satu.terus terang otak sye bukan otak projek.mak ayah sye suruh masuk asasi sebab bukan semua yg dapat course nie.tapi sye jadi lemah semangat bila ada org bagitau course nie memang mencabar.kerja banyak sampai perlu tidur di studio n macam2 lagi.ape yg patut sye buat????pless help me….nak masuk matrik sye risau xdapat skor..sye xnak dapat course yg bukan2…ape yg patut sye pilih????? sye minat jugak melukis tp sikit2 la..=) pless help me…=( saya xde kreativiti langsung..x berimaginasi tggi..=(

 51. siti ⋅

  salam , sy nak tanya apa beza sarjana muda sains seni bina dgn sarjana muda seni bina eh ? dan adakah subjek2 yg dipelajari juga sama ?

  • sarjana sains tu dulu sama dengan diploma(4tahun) dan sarjana muda tu sama dengan degree(2tahun)…dah naik taraf…sebab tahun pengajian lebih lama dari pengajian yang lain so dinaikkan taraf nya…

 52. siti ⋅

  betul ke klu dah habis ijazah sarjana muda sains seni bina , kena smbung ijazah sarjana muda seni bina baru dpt title arkitek ?

 53. salam…nak tanya..alam bina kat um ni ada ada reconition dari LAM ke x?

 54. wan ⋅

  assalam, universiti mana yg ambil pelajar matrikulasi utk course seni bina??

  • Matrikulasi Sains menawarkan tempoh pengajian selama satu setengah tahun sebelum mengikuti pengajian Sarjana Muda Seni Bina di UM
   Kategori MATRIK
   Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
    Mathematics/Engineering Mathematics
    Physics/Engineering Physics

   Calon Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM
   1. Lulus SPM/Setaraf dengan baik;
   2. Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf;
   3. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
   4. Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).

 55. nice information..~
  sye minat dngn krja arktk tp rmai yg ckp subjek yg sye amk unt duduki spm sye brkmgknn x layk utk jd arktk..
  agk2 subjek spm sye,ade ke pluang utk sye…
  subjek : 6 mtapljrn asas,tasawwur islam, add math dan reka cipta..

   • shazleen ⋅

    Kalau nk msuk dlm bidang arkitek ni dye kena lulus ap je??… Sebb nye kt skolah sye just ambik subjek teras je..

   • Sarjana Muda Sains Senibina
    AP213 / EH00
    7 Semester
    Program Bertemu duga

    Lepasan STPM / Setaraf

    2.75

    Gred B- (NGM P2.67)d a lam dua (2) m ata pelajaran berikut:

    Mathematics S / Mathematics T/ Further Mathematics T
    Physics
    Chemistry
    Biology
    Perakaunan
    Pengajian Perniagaan
    Ekonomi
    Sejarah
    Geografi
    Seni Visual

    DAN

    Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam
    Bahasa Inggeris
    Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
    Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains

    DAN

    Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna/ buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti

 56. Iswa Xi

  macamana nak kerja part time akitek ya??ada sape2 tau x tlg bgtau ya

 57. anonymous ⋅

  aslm en,sy mrupakan pelajar lpasan matrikulasi asasi sains.pointer sy baru2 ni agak rendah.ckp2 mkn ja iaitu 3.00.rasa2nya boleh x sy apply utk sarjana muda seni bina.adakah pluang sy tipis?apa pendapat en?

 58. halim ⋅

  skadar pkongsian. sesiapa yg dpt tawaran di uia dlm asasi senibina, di asasi akan dtentukan slama 1 thun atau 2 thun ikut rsult msa exam english dan arab. dalam tempoh asasi tsebut, akan ada pndedahan sama ada minat prancangan bndar/wilayah, snibina, landskap, quantity survey, rekaan industri/hiasan dalaman/konservasi..

  kmudia bila sambung di uia gombak, senibina akan buat 3 tahun untuk part 1, tp yg lain akan buat 4 tahun. biasanya selepas 3 tahun utk senibna akan ada yg kerja dlu, akan ada yg sambung utk part 2 slama 2 tahun, atau sambung master atau part2/ master di luar ngara,…

  di uia, ramai yg tiada basic atau lukisan kjuruteraan, tp kna rajin dan bsungguh2..dan ramai yg tiada basic tp mampu buat yg terbaik..

 59. wira ⋅

  salam nak tnye saya dpat smbung belajar di ikm lumut bidang senibina ape pendapat abang????? adakah sye keluar nnti sye mmpunyai peluang perkerjaan

 60. ikram

  salam.. saya nk tanya ni lepasan sijil kolej komuniti masih laku di pasaran ke? gaji bagi lepasn sijil kolej komuniti brapa ratus minima.. dan maksima.

 61. saya kena wat folio kerjaya untu mork interview di sekolah saya sebagai syarat wajib graduasi di mrsm… saya pilih kerjaya arkitek landskap sebagai pilihan… tetapi saya nk pendapat encik.. university mana yang paling baik dalam bidang ini… x kisah luar atau dalam negara

 62. jc ⋅

  bro helmi…klo lepasan dipl. arch, politeknik,…Pastu sambung untuk Part 1 (B. Sc Architecture )- 2 tahun (Sepatutnya 3 taun- tp dpt carry forward subject dr politeknik)…’U’ mane yg dpt carry forward subject ek..??…aku lepasan dr poli ungku omar…minta info k bro..

 63. deelah ⋅

  bguz gak..

 64. aiey ⋅

  Landscape Architect Salary
  Singapore 2,500-3,500USD = RM6,282.23-RM8,795.13
  Australia 3,416-8,166$ = RM11,011.15-RM26,322.32
  United State 3,000-6,800USD = RM7,538.68-RM21,921.34
  Dubai 15,000-18,000AED = 13,057.31-RM15,670.31
  Malaysia RM1800-RM4800

 65. Daus ⋅

  Salam.sy bdk poli..amk dplma sni bina.nk tnya lw nk jd arkitek ni.kna smpai part 2 hgga 3 ke? .kdg2 kliru

 66. Itis ⋅

  kalo smpai part 2 saja just boleh keja lukis2 plan ja eh ?

 67. MOHAMMAD FAZLI ⋅

  salamualaikum… saya sekarang buat faundation in architecture design… di linton university college… saya x nampak lagi la hala tuju selepas saya tamat pengajian nanti… boleh x tolong terangkan sedikit….

  • bagus..bagus…hmm..tapisaya tak pasti faundation LINTON tu diiktiraf QOA…kalo kolej biasenye bole sambung di kolej itu sendiri untuk diploma atau terus degree…atau bole mintak LIM KOK WING,TWINTECH untuk amik H&D atau degree…bole terus sambung ARCHITECTURE atau INTERIOR DESIGN…tapi kalo rase tak minat aliran binaan…awak bole tukar ke industrial design-tool & die…moulding…dan macam2 lagi…di BMI,GMI,dan sewaktu dgn nyer…

   • MOHAMMAD FAZLI ⋅

    yg saya tahu sijil sya nt ader MQA…. ok ker??? saya habis faundation kemudian saya sambung degree kat kolej nih la…. bila dah habis degree nt saya nak kerja kat mane ek??? saya masih x nampak peluang pekerjaan tuh cerah ker????

   • nisa ⋅

    hai..i interested dgn artikel u ni.actly i’ve done my degree in engineering n akan convo around oct. actly minat sgt architecture since dr sekolah lg.tp mse lepas spm buat engineering sbb ikut kate family.n now i dah dpt dat degree so i nk pegi pada ape yg i minat. i plan nk apply architecture course utk part time.mean utk buat double degree.ade x ape2 suggestion? U mne yg offer.n perlu start dr mne?tq;)

   • wow…that great!!!…teror nyer u…nak buat double degree…hmmm…memang betul kalo kiter dah pendam perasaan tuk aliran kiter tu kiter rase cam nak amik semua…but engineering and architecture is two different thing…but u’ve mastered the line of engineering to deep…in term of time i think u’d better teruskan amik PHD terus dalam enginering tu…dont waste ur time..”kawen dulu…huhhu” u’ll suprise with the income later on…kenkadang..rezeki kiter bukan di aliran yg kiter minat…but memang ditakdirkan begitu,,,belajar biar sampai ketahap tertinggi mengikut kemampuan kiter…walaupun tak minat but u’ve survive degree in engineering…aper lah sgt go further…i ingat u bole…thats what i think…its up to u…

 68. alya ⋅

  assalamu’alaikum…i also have done my study but in dploma at uitm major of math lah n oct ni will be convo. actually, i’m very interested about this course. hmm..dulu ambik dploma that course b’coz of family juga. but on my degree i thought, i want to apply this course. but, in the same time i have got offer degree in major of math intake this september at uitm jga. boleh tak, katakan saya masuk dulu degree y di offer ni n apabila permohonan upu dh buka, saya nk apply this course pula mggunakan result dploma? kalau nk tggu permohonan di buka, terasa membazir masa cuti saya n that why nk smbung juga apa y dpt sekarang…hmm..en helmi lepasan AP223 ker?

 69. Nurul humairah ⋅

  Salam..saye ni x pndai nk kendali komputr n BI pown jus gred B j..boleh k sye stdy architecture ni..??..

 70. Nurul humairah ⋅

  Owh..ok..komputr jnis ape yg ssuai tok stdy architecture ni n program ape yg hrus di install kt lam komputr tu..??..

 71. Nurul humairah ⋅

  That’s all?..ade ag yg kne install??..ok time kaseh for information 🙂

 72. cool

  What’s up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice in support of new viewers.

 73. joeemanuel ⋅

  askum sy pelajar form 5 vokasional & sedang belajar kursus binaan bangunan. kalau sy nk smbung fakuli seni bina, perancangan dan ukur di uitm boleh tk? sbb dgr crte pljr vokasional agak ssh utk masuk ke uitm hm hanye politeknik sje hm boleh terangkan sikit? 🙂

 74. amirs ⋅

  Salam, saya graduated student from foundation IIUM PJ course architecture, lepas ni nak sambung BS Architecture dekat IIUM Gombak pulak. Saya ada dua soalan

  1) Apa komen tentang sambung part 2 dekat luat negara?

  2)Saya ada dengar cerita orang lepas graduate part2, dia kerja dekat luar negara, saya ada macam berminat jugak, boleh tak bagi komen sikit pasal benda tu?

  terima kasih

  • belajar di universiti di Australia ,United Kingdom dan New Zealand dan berpeluang untuk mendapatkan kelulusan seni bina yang mempunyai akreditrasi LAM,RIBA dan RAIA bahagian 2.
   UNIVERSITI NEGARA LAIN rasa nya tidak diiktiraf makna bila balik malaysia kena sambung setahun dimana2 universiti tempatan yg ade iktiraf PART 2..

 75. wawan jr ⋅

  salam semua, sekadar nk berkongsi cite je.
  sy bukan dari kalangan pelajar pintar jauh sekali budak nerd. result spm tu sekadar peringkat skolah saje tp yg tu melayakkan tuk smbg ipta *bagi aku tu sekadar result je
  sy bmula dari bwh, bila da masuk blaja ipta/ipts semua setaraf je 0-0

  yg mn pelajar pintar / xpintar tu semua subjektif

  nasihat saya xyah pikir sgt pasal gaji yg kowg tgk, pikir dahulu duit yg hendak dilaburkan dalam course ni *megi tiap2 hari asignment dari pagi smpi ke pagi. kne open minded & positif laa bkn senang nk jd senang, bkn ssh nk jadi ssh

  bg yg lasak sukew adventure dlm hidup bidang ni mmg mencabar dari 1st blaja sampi la alam pekerjaan. bukan nk takot2kn tp mmg fakta.

  kbnyakkan rakan2 sy yg 6a, 5a spm bila da join course ni kecundang gak, ade yg xminat tgh2 jln. yg ala2 kadar result spm xde A pon boleh dpt anugerah dekan. so ni semua ats diri sendiri ketahanan diri mental fizikal. * mmg jadi panda hahahax

  minat tu no 2. belajar dulu baru tau *hehe
  *nasihat.. xyah pikir pasal gaji, yg tu depends on hasil kerja kualiti atau kuali jeww !
  mengenai gaji yg korg tengok org dok post2 tu . yg tu gaji bulanan. belom plus/+ overtime, profit sharing project yg korg involved. bos suka sbb ko rajin kerja naik lagi gaji. pengumuman kenaikan gaji oleh PM naik lagi malah boleh dapat lebih lagi. duit raya.bos belanja mkn diner. banyak kalu nk diikutkan..

  paling penting dlm course ni JAGA SOLAT. yg ni perlu utama, rmi yg buat xtau sbb nk kejar dateline . * dunia-dunia

 76. Mr. Blur ⋅

  Tumpang tnye…
  Sy bkal jd pelajar seni bina..
  Tp sy xde lah pndai sgt melukis mcm org laen..
  tp mse form 5 sy ambik lukisan kejuruteraan.. sy score la subjek tuh.. alhamdulillah la slalu full mark.. tp sy xpndai lukis2 org ke, haiwan ke.. n nak masuk U utk degree cuak pulak..
  bleh survive ke ekk kt U nnt org xpndai melukis mcm sy n ??
  Tq

  • hisss…takde hal lah kalo tak reti melukis…semua bole dipupuk….just survive the basic semester….means semester 1 and 2 in high pointer then takde masalah tuk habiskan pengajian sampai 4 tahun…

 77. nazrin ⋅

  Adakah kos industrial design berkait rapat dgn bidang arkitek?mhon penjelasan

 78. fazli ⋅

  saya belajar di IPTS… buat faundation in architecture design technology…. macam mana nak tahu dia diiktiraf LAM… DAN SEBAGAINYA… macam mana pulak nak tahu yang part 1 part2 tuh???? boleh mintak dijelaskan sikit x… hehe

 79. fazli ⋅

  Bachelor of Science (Hons) Architectural Design Technology
  3+0 in collaboration with Coventry University, UK

  kalau yg ada coventry universiti pulak cam ner????

 80. yang keliru~ ⋅

  salam,,n0w sy f0m 5,,nk amk SPM..agk2 crah x mse dpn klw amk course arktek nyh??sy nyh xlah pndai sgt bab2 lukisan,,tp sy mnat bab2 bngunan..ke c0urse ap lg yg ssuai bkaitan dgn bngunan..?sy agk ter agk2 nk plih krjya nyh..

 81. Muhammad Fitri ⋅

  kalau sijil Senibina ikm lumut..boleh x saya sambung Uitm shah alam…

  • Ahmad Farouk ⋅

   salam, sy bi waktu spm agak teruk G, dn sekrng alhmdulilh agak baik… pointer yg sy dpt di ikm CGPA 3.53…. boleh ke sy apply Uitm dan sy x pham Uitm tiada Diploma Hnya dibuka Bachlor Senibina Saja… boleh ke ? sy minat sangat2 kos senibina…

  • bole ajer…takde masalah…saya dari sijil senibina ikmsp..sambung uitm bole but ade interbiu dulu…apply borang PELAJAR MATANG

 82. Farah ⋅

  Assalamualaikum.Sy minat sgt2 bidang archie ni.Mase UPU dl sy mmg apply course ni tp rezeki,sy dpt smbg on business lak.and skrg sy baru sem 1 dlm business studies ni.Tp sbb minat sgt2 kat course ni,sy still berharap yg dpt further on in archie.so,nak tnye,boleh ke bdk business mcm sy ni nak tukar course ke archie.

  • hmmm…ikut mane universiti yang mane u masuk…tapi kalo ikut procedure dorang mesti suruh u berhenti dulu tunggu 6 bulan then baru apply semula..but in some case…kalo ade kenal org dalam atau mohon melalui ketua kursus coz yang u nak tu bincang bebaik..buat surat rayuan ker…bole but lepas one sem bole tukar….tapi biasa nyer org yg belajar archy tuka coz lain bole…but kalo dari coz lain nak masuk archy susah sikit lah rasa nyer…

 83. Mahad ⋅

  Saya lepasan sekolah teknik dan mengambil jurusan lukisan kejuruteraan. Skrg telah bekerja dalam bidang ICT. Walau bagaimanapun saya berminat utk mempelajari bidang senibina archietect sebagai minat untuk menambah kemahiran diri. Mohon bantuan En Helmi senaraikan institusi yang menawarkan kursus senibina secara separuh masa

  • owh..kebanyakkan kolej swasta ade partime senibina…tapi kalo just untuk memulakan pekerjaan dalam bidang ni jer ok…but kalo nak sambung degree atau sambung belajar is NOT RECOMMENDED pasal biasanya diploma atau sijil nya tak diiktiraf…ia hanyalah course yang dikendalikkan oleh KOLEJ itu sendiri…bukan ade JOINING mana2 universiti kalo rajin nak buat partime try mintak SPACE-UTM degree in architecture tapi takde dah diploma hanya degree jer…tu pun perlu kan pengalaman dulu…

 84. akka taleeb ⋅

  kalau graduan arkitek part 1 starting salary dalam bape eh?
  and gred keje biasa bape? bakal grad tahun depan insyaAllah 🙂

 85. farid ⋅

  apakah kerja yang lain selain draftmen or desingner, apabila lepasan diploma dr politeknik..?

 86. sa'diah ⋅

  Assalamualaikum, saya sgt minat bidang archy ni. Sekolah menengah dulu sy science stream. Parents suruh ambil medic, tp sy minat yg teramat sgt archi course. Alhamdulillah, sekarang saya ambil medic course. Tp medic mmg agak berat bg sy, sbb sy bukan student yg stick to the books. Dan sy akan lebih mengutamakan kerja drp buku, means, bila sy dberi tugas, sy akan selesaikan dgn segera. Skrg, sy keliru nk pilih jalan sendiri. Sy tgh try msuk slh satu ipta, dan agak tak yakin utk interview nnt. Lbh2 lg sy xambil LK mse sekolah dulu. Tp sy sgt minat bdg ni. Apa yg perlu sy buat? Terima kasih atas nasihat dan tunjuk ajar.

  • w’salam…sahabat, i tahu u keliru skang…antara minat u atau ur parent interest..mmg kenkadang pengorbanan is the solution…ok let me tell u,kenkadang sekuat mane pun minat kiter terhadap coz tu,tak semesti nya u ditakdirkan utk dpt study dgn brjaya nya melalui coz tu. takut nnti ape yang dikejar tak dpt & aper yg dikendong berciciran..ade beberapa kes contohnya budak tu mmg minat dlm coz visual grafik di MMU…dpt memujuk ibu dia tuk amik coz tu..ibu pun bersusah payah mencari wang tuk daftarkn anaknya..but bila dah masuk baru tahu rupe nye susah giler dan coz itu terlalu mahal modal nya…akhir nya, melingkup…exam tak pegi,assignment tak siapkan pasal org lain pakai MAC,dia pakai cap ayam…lembap giler,,,i bukan nak down u but benda2 macam ni mesti pikir masak2..takut nanti tersalah pilih…but walau apapun bak kata org tua2 “NAK SERIBU DAYA TAK NAK SERIBU DALIH”….pikir-pikirkan lah….

 87. akmal

  Salam bang, ape pndapat abg tntang Diploma dari Poli n UiTM, sy nak tahu perbeazaan die..

  • DIPLOMA POLITEKNIK hanya 3 tahun tak cukup kredit hour . but DIPLOMA(atau skang Bachelor Sc.) UiTM 4 tahun…contoh kalo u dpd Diploma Politeknik atau yg lain2 nak masuk Degree Kepujian kena habiskan sem 7 & 8 degree sains dulu

 88. akmal

  Means Diploma in architecture la.. =) TQ..

 89. taddy ⋅

  tak payah la masuk bidang architecture ni…. belajar ke keje ke hidup menderita…. gaji x berbaloi langsung!

 90. taddy ⋅

  aku dah rasa dah jadi architect.- Memang suffer. Weekend pun keje. Gaji rendah. Macam phuuuiii!!!

 91. bro nak tanya spm 2011 saya sekadar 4 credit jer math,grafik,seni dan science. tapi saya dpt tawaran diploma di kolej geomatika tapi mak saya tak percaya pada kolej2 swasta ni lepas tu mak saya punya kawan dia nak membantu saya masuk ke ikm. bro mana yg terbaik untuk sambung belajar bagi keputusan spm saya yg tidak memuaskan?

  • TAK BOLE NAK CKP..IKUT REZEKI MASING2…kenkadang ikut kiri berjaya..kenkadang ikut kanan lagi berjaya…i rasa dlm kes ni ikut pilihan ibu bapa lebih baik…mereka lebih makan garam dari kiter…pada i kalo masuk kolej amik diploma but tak diiktiraf takguna juga…kalo terus gi keje ok lah…but if nak sambung mesti tak bole kena start from the scratch balek…atleast kalo IKM dengan keputusan 2.5pointer ke atas pun dah leh apply Uitm..pelan2 kayuh akhirnya berjaya ke menara gading jugak

 92. oh i see. terima kasih tau bro. saya pun tak suka menyusahkan mak saya sebab kolej swasta ni banyak kena bayar tu bayar ni. Masa saya form 4 hingga 5 saya ada pengalaman guna sketchup,autocad,3dmax dan lain2. boleh lah sampai skarang ni saya rasa mcm dah biasa guna software berikut. btw thank for your information 😉

 93. amir asyraf ⋅

  bang nak tanya lagi satu ah agak2 brapa tahun habis pengajian kalau start dari sijil seni bina hingga ijazah? Dan lagi satu mahal tak kos pengajian bidang senibina ni?

 94. Pembelajaran otodidak memang seringkali lebih mengena dan masuk ke otak. Namun, pelaku otodidak juga perlu wawasan yang terstruktur seperti dalam tulisan ini.
  Terimakasih atas ilmunya 🙂

 95. nad ⋅

  Bang, kalau saya nak ambil stpm atau matrik, course ape yg sesuai untuk arkitek? Nanti boleh terus sambung degree kan? thnx 🙂

 96. salam helmi0122587412,
  saya nak tanya pasal arkitek kalau saya dah habis pengajian untuk arkitek kat u nanti. Bolehkah saya kerja sebagai interior designer di masa akan dtg?

 97. teeha ⋅

  i’m an architect n i hate my job.plss do not be an architect.it’s suxx

 98. Rizal Sudin ⋅

  diploma seni bina politeknik pd 🙂 terbaik!!

 99. ZACK ⋅

  SALAM KLAU SY LEPASAN IKM INSTITUT MNER YG TERBAIK UTK SY??

 100. Kir Matt ⋅

  hai 😉 nice info.. thankz.. saya powm bakal masuk architecture nyer bidang ni, baru dpt keputusan dari UiTM for ijazah sarjana muda seni bina dis feb.. just gune result SPM baru ni masa apply.. n trust me, those yang ada cita2 dan masih muda.. xyah duk kisah sal subjek SPM tu, saye SPM nyer result tahon 2007 kowt, dah masuk matrix sme, buat medic kat russia, tp stop sbb saya nk teruskan cita2 lama saya 😉 arkitek! dah besar umo 24 baru nak masuk blajar.. rase menyesal cume dpt buat keputusan lewat, tp rase bersyukur n happy sgt sbb dpt ilham dn kekuatan tuk buat keputusan giler mcm ni ^^,

  • bagus lah tu dpt terus kan cita-cita tu..but bila dah susah payah macam tu,belajarlah dengan rajin..jgn main-main…kalo ikut faktor umur tu agak lewat but it doesnt matter..jgn sia-siakan usaha anda….teruskan sehingga berjaya….GO ARRCHIKITEK!!!!

 101. kalimatulhaq ⋅

  Apa berbezaaan antara sarjana muda sains dengan senibina dan juga sarjana muda seni bina ? terima kasih 🙂

 102. fits ⋅

  saya minat sangat kos architecture ni Allah je yang tau, tapi masalh besar yang saya hadapi adalh result spm lalu saya… bm A, seni A, math sekadar lulus dan B.inggris saya gagal… saya mempunyai 5 kredit.. sekarang saya belajr di ikm sg.petani dalam jurusan senibina… saya brcadang mahu meneruskan pengajian saya di UiTM sajna muda senibina
  1. berapakah pointer yang saya perlu dapatkan untuk lepas masuk Uitm(sajna muda senibina)
  2.saya brcadang untuk ambil paper july spm dan apakah subjek yang saya perlu ambil ?
  3.adakah UiTM menerima pelajar IKM ?

  • OK DAH MASUK IKM TERUSKAN BELAJAR…PALING CANTEK DPTKAN 2.7 KE ATAS DAN KALO RAJIN AMIK BI DAN MATH JULY SUPAYA BAGI CANTEK RESULT TUK MINTAK UITM LATER…TP KALO TAK LULUS JUGAK DONT WORY TRY MINTAK PAKAI SIJIL IKM BOLE JUGAK…I PUN IKMSP RESULT 3.22 DPT UITM AFTER 6 MONTH HABIS BELAJAR…

 103. Nadie ⋅

  Assalamu’alaikum. Nak tanya lah. 1) Kalau amik course lain (cth:Business) time diploma,still boleh ke nak further on archie time ijazah nanti ? 2) If amik business pon,keluar nanti boleh jd Interior Designer kan?

 104. Farah ⋅

  Assalamu’alaikum. Nak tanya lah. 1) Kalau kita ambik course lain (cth:business) time diploma,still boleh ke nak further on archie time ijazah nanti? 2) Kalau ambik business,keluar nanti boleh jd Interior Designer kan?

 105. salihin ⋅

  risau masa depan ni. aku rasa kesat pulak perjalanan architecture yang aku tengah belajar sekarang ni.

 106. muhammad ⋅

  salam, boleh tak beri motivasi sikit, saya rasa mcm nk down je sbb saya rasa saya dh x de peluang nk masuk uitm b.sc senibina, sbb sy skrng dkt ikm alor setar. spm pon bi gagal … tp bi di ikm ok la sudah improve skit… pointer dlm 3.38 ? saya ade dgr apply borng pelajr matang tp nak dapatkn dimana ye ?

 107. nurul asyikin ⋅

  assalamualaikum, nk bertanya.. mane lebih luas peluang pekerjaan ye, dlm bidang civil engineering dgn architecture nie ? untuk tahap diploma …

 108. salam..abg nk tnya..sya skg blaja dip.seni bina kt poli.nt bla da abs..utk sambung ijazah dlm bidang seni bina lanskap atau seni bina dalaman dan luaran blh tak??

 109. salam, abg nak tanya apa bezanya dip in architecture dgn dip in architecture technology?

 110. Anas90 ⋅

  salam en.helmi..saya ingin mengajukan soalan utk anda,,adakah status bagi saya lulusan kolej komuniti sijil pelukis pelan senibina boleh menyambungkan pelajaran diperingkat uitm ijazah sains senibina atau sarjana muda senibina?atau pun saya perlu mendapatkan kelayakan bagi status (diploma kemahiran malaysia) di institut kemahiran untuk proses penyambungan saya ini diperingkat yang lebih tinggi iaitu ijazah..bolehkah kelayakan untuk membuat penyambungan bagi taraf (diploma kemahiran malaysia) di institusi tinggi awam.minta penerangan serba jelas..tq~~

  • rase nyer lulusan kolej susah skit…hanya yg terbaik jer ade peluang besar…itu pun mengikut jasa baik dekan bagi peluang masuk…pada masa saya dahulu ade jugak lepasan kolej yg dpt…dari kolej EDI&Kolej Limkokwing tapi mereka diploma…but hanya dpt masuk from sem 1 back…cuba sambung dip dulu atau terus keje…dpt pengalaman then leh mintak pelajar matang…

 111. anas90 ⋅

  itulah,saya ade cuba utk buat diploma di politeknik tp xdpt,sy dh cuba prmohonan sbnyak 4 kali tp gagal..jadi jalan kedua saya adalah saya ingin cuba buat dari skm lvl 1-3 bagi thp sjil dan thp 4 bagi diploma kmahiran mlaysia. makna kata tempoh utk sy mendapatkan diploma kmahiran mlysia adalah utk 3 thn sama spt diploma dari poli utk 3thn.jadi disitu boleh x utk membuat penyambungan peringkat ijazah bersandarkan (diploma kemahiran mlaysia)?dan dimana?mohon jasa baik..tq..

 112. Leia

  Good day. I am wondering if you would be interested in
  doing a link swap? I notice your blog: http:
  //anjungserambi.wordpress.com/architect-average-salary-in-malaysia/
  and my website are structured around the same subject matter.
  I’d really like to swap links or possibly guest author a post for you. Here is my personal e-mail: leiafredericks@hotmail.com. Please be sure to contact me if you’re even slightly
  interested. Thank you.

 113. hafiz ⋅

  Assalamualaikum En. Helmi, saya sekarang merupakan seorang kakitangan kerajaan yang telah berkhidmat selama tiga tahun di dalam bidang landskap. Saya merupakan seorang Juruteknik Landskap yang berkelulusan Sijil Rekabentuk Landskap daripada IKBN. Umur saya telah menjangkau 30 tahun, dan dengan usia saya sekarang adakah peluang saya untuk mempertingkatkan pengetahuan saya didalam bidang ini? Saya ingin menjadi seorang Arkitek Landskap, masih adakan peluang buat saya? Jika ada, dari mana harus saya mulakan langkah pertama?

 114. aifaan ⋅

  untuk pengambilan 2013/2014..utm just bg diploma in ukur bahan..xde diploma seni bina,,so kalau amik diploma ukur bahan.pastu ijazah nak amik seni bina boleh ke?? memang tgh pening nk cari ipta ni..

 115. Zamir Affandi ⋅

  Salam bro… saya ni dh tersasar jauh dri diploma pelancongan…dh grad da pn… skang nk smbung balik minat n cita2 dri kecik… pandapat bro cmne? dri mne patut saya start? amik diploma kt uitm then sambung degree ke or mintak degree trus? saya ade apply kt IUKL(KLIUC) degree architecture.. n asasi seni just in case saya x dpt degree dorg… pendapat bro cmne? ade akreditasi n MQA x? and LAM part 1& 2 skali…?

  • hmmm…klo tak kisah about ur age..bole but klo masuk uitm kena dari mula balik…then ade 4 tahun nak habis kan belajar balik…klo nk express kena keja dlm bidang architecture dulu beberapa tahun…kalo kliuc ok rasanye….

 116. Fauzan ⋅

  Assalamuaaikum,

  saya nak tanya, saya ada rabun warna sikit, agak-agak ni jadi penghalang tak dalam nak ambil jurusan architecure? sebab saya minat dan rasa macam berkebolehan dalam bidang ni, tapi saya takut faktor rabun warna ni menghalang. 😦

 117. kaser ⋅

  Assalamualaikum,
  saya rasa terbuka hati nak share pengalaman saya sejak menceburi bidang senibina ini pada tahun 2005 sehingga alhamdulliah berjaya menjadi graduan arkitek pada tahun 2012 yang telah di cita2kan sejak kecil lagi. .

  untuk adik2 yang berminat nak masuk bidang ini perlu ada Kesabaran, ketekunan, kerajinan dan tidak pernah putus asa. memang bidang ini sangat mencabar. cabaran yang paling besar sebagai student archi ialah menyiapkan design (core subject) sebelum present depan lecturer2. sememangnya tiada seorang pon yang akan bersenang lenang sebelum presentation. masa inilah student akan bertungkus lumus berminggu2 mengadap pc, buat drawing, buat model sampai tidur tidak cukup, tidak ada masa nak enjoy jalan2. waktu kemuncak ialah ketika presentation. sekiranya hasil kerja bagus lulus la, kalo xbagus, xsiap x ikut requirement, gagal. disini mental kena kuat. gagl sekali x selamanya gagal. ada kawan2 saya repeat design berkali2 akhirnya berjaya juga grad.

  disini nak diberitahu senibina bukan sekadar baca buku untuk lepas exam, sejak awal sem hingga akhir perlu beri komitmen yang tinggi baru boleh lepas semester. Minta maaf kalau apa yang share ni mungkin menakut2 adik2 yang baru nk ceburi bidang ni. inilah kenyataannya. yang terakhir MALAS ialah musuh no 1 student archi. bila malas= kerja x siap= fail!

 118. sarah ⋅

  salam, sy amek bidang bachelor in environmental health and safety (hons).. ade chance tak nk masuk bdg archivtecture nie.. sbb sy mmg mnat ng bdg nie especially.. interior design.. bdang yg sy amek skg pon ade bljr gk sl archtcture..

 119. sarah ⋅

  so, any profesional lain yg berminat dgan others profesional xboleh apply untuk bljar another course??

 120. Intan ⋅

  Salam, nk tanya…sekarang saya ada Sijil SKM Tahap 2 untuk arkitek. Saya berminat nak sambung lagi jika boleh sehingga ke degree. i know my paths will not be easy. tp boleh tuan beri sedikit panduan, macamana i should go frward. sy diberitahu UPM boleh accept pelajar yg ada sijil SKM untuk sambung diploma di universiti mereka. betul ke?

 121. aifaan ⋅

  assalamualaikum… saya nak tanya…kalau diploma amik bahagian ukur bahan, lepas tuu ijazah amik architecture bole ke??

 122. Hello There. I found your blog the usage of msn. That is a very smartly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your useful info. Thank you for the post. I’ll certainly comeback.

 123. wana:) ⋅

  assalamualaikum..saye pelajar asasi law kat uitm dan nie sem last saye..saye nk isi utk penerapan uitm..dan saye memng dah x nak ambik law..sebab jiwe saye kat seni bina especially dlm landskap.tapi mase saye stdy dulu saye x ambik subjek LK or seni.saye bab melukis nie okey la jugak..agak-agak abg boleh tak saye teruskan minat saye nie dlm ijazah sarjana muda seni bina landskap.?

 124. Scott

  Gday. I was contemplating adding a link back to your site since both of our web sites are
  based mostly around the same topic. Would you prefer I link to you using your website address:
  https://anjungserambi.wordpress.com/architect-average-salary-in-malaysia/
  or website title: PENDAPATAN ARKITEK DI MALAYSIA | ARCHITECTURE,INTERIOR,BUILDING.
  Please let me know at your earliest convenience. Cheers

 125. nazmi ⋅

  helmi. ko keje ap skng? dgn spe? blaja dlu kat mne? gaji ko brpe? da bpe lme keje ni? ukan ap, nak taw la kan serba sdkit tntng arkitek kte ni…nmpk cm b’pnglman.

 126. are_5th ⋅

  as salam..saye nie lepasan spm…minat dalam seni bina..dulu sekolah saye amik sains tulen..then saye nak wat cam ner untuk truskn minat nie dalam seni bina… saye tak tahu yang mana lebih elok..sama ada landskap, interior or building..keputusan spm saye yang lama lagi. hope bleh laa 4 dive into this course.insya-ALLAH..so, mcm mana???
  #can u explain to me..

 127. fatin ⋅

  thanks for all information about architect. i have some question. kalu i ambik bidang nie kat luar negara and then universti tu x di iktiraf LAM?mcm mne? perempuan klau ambik bidang nie mmng dia x ad life lah?

 128. fatin ⋅

  last2,klau ambik bidang nie berapa tahun belajar sbelum jdi arkitek?

 129. bro!! saya sifar dalam LK nie… sebab saya budak asasi sains (bio)… jadi apa pandangan bro jika saya berminat dalam arkitek? saya rasa saya x boleh prgi dengan bio nie -_-”

 130. ydar ⋅

  just utk share,
  u have to know how to survive, thats all about architecture.
  peace.

 131. faraharra ⋅

  salam, saya baru lepasan spm. saya nak amik course ni kat uitm tapi kelayakan saya tk dapat dlm borng upu tu. so ada ap2 suggestion tak untuk saya amik ap2 bidang yg bole melanjutkan ke bidang arkitek?

 132. Edith

  Pretty! This was an extremely wonderful article.
  Thank you for supplying these details.

 133. Cristine

  Truly no matter if someone doesn’t understand after that its up to other viewers that they will help, so here it happens.

 134. Amira ⋅

  Salam 🙂 Nak tanya. Kalau saya enrol universiti di luar negara yang offer course architecture yang tak diiktiraf LAM (tak tahu betul ke tak), saya tak boleh practice di Malaysia kan?
  If so, apa perlu saya buat supaya saya boleh practice di Malaysia?

 135. saya dpt intview kt UKM,,,tp ade LAM 2 je… LAM 1 cane??? tlong explain skit

 136. Sue F ⋅

  assalamualaikum,
  haih allah je tahu betapa sedih gila tak dpt 1st choice upu foundation in alam bina kat UM (whyyyyyy um whyyyyyyy) but….
  saya dapat choice yg last last which is foundation in architecture & environmetal design kat UIAM (alhamdulillah) tapi saya tak happy mana la cuz i just knew kena ambik bahasa arab (o_e) i kinda think its quite tough, saya takut tk blh bwk.
  so bro patut saya teruskan fr that or masuk any IPTS? please help me, i really cant decide right now (due to upu result ugh ihy -.-) thanks!

  • bersyukur lah yg awak terpilih tuk dpt sambung ke IPTA..mana mana pun ok…alah bahasa arab tak susah lah…uia punya architecture pun hebat jugak…tau…u baru foundation…ade mase lagi…lepas habis foundation bole decide lagi nak sambung mane…dontwory…

   • Sue F ⋅

    tu lah, lepas pikir banyak kali rasa beryukur dapat kat uia, haha cuma kena struggle sikit in bahasa arab.
    jap, lepas habis asasi kat uia blh sambung degree dkt mana mana ipta? alright thank you so much!
    anyway love all ur articles, banyak sangat membantu utk kitorang yg baru menceburi bidang seni bina ni

   • takde aper lah bahasa arab tu…dont wory..blajar jer sunguh sungguh pasti berjaya

 137. sarah ⋅

  how about master of architecture at UKM.. UKM hebat x?

 138. arif ⋅

  saya dapat pinjaman mara utk senibina, 2 tahun di johor, mara ketengah international college. then ke uk 3 tahun lagi. soalan saya.
  1)adakah saya akan dapat pengiktirafan part1 jika sy pulang dari uk? atau lebih dari part1? *kalau nk pergi lahh
  2) saya takut sngt bila abang ade ckp masa frst2 masuk 60 orang then keluar/graduate dlm 20 orang je. cerita pasal tu lagi supaya saya tahu mcm mane nk mengelak dari terkandas di tengah2 jalan.
  3) abang berkerja sebagai ape skrg? hehe.. saje nk tahu 😉

  saya betul2 buntu..

 139. arif ⋅

  huhuhu.. thanks bro 😉

 140. I'zzat ⋅

  kalau nak ambik bidang architecture start dgn STPM(kemanusiaan) boleh ke?

 141. aril

  assalamualaikum…….saye mempunyai sijil kemahiran seni bina tahap 3…dan saye ingin megambil kos juru ukur dan perancagan bandar di uitm..saye nk tanye betol ke tidak segala kos yg saye amik ni ad berkaitan untk manjadi arkitek profesional??????????????

 142. Hi there I am so happy I found your blog, I really
  found you by error, while I was researching on Aol for something
  else, Anyways I am here now and would just like
  to say thanks a lot for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  superb work.

 143. Finally an online site that is an easy task to operate around.

 144. din ⋅

  Assalamualaikum…sy nak tnye ckit…sy ada diploma teknologi senibina dari kolej kemahiran tinggi mara bertahun2 dahulu…knp susah sgt ye nk sambung ijazah ke ipta sedangkan cgpa da lepas syarat…tgk studen stpm senang dapat…bwh 2.5 pom ada…ke kne amik stpm calon psendirian dlo jgak…huhuhu…klo tpaksa y memudahkan subjek ape erk???atau ada cara lain y menjimatkan masa bagi org tua seperti saya…sekian, terima kasih…

 145. Salam , nak tanye sikit . sy sekarang ni sem akhir kos lukisan senibina di Kolej Komuniti Kuantan , tapi sijil sye ni SMK (Sijil Modular Kebangsaan) . adakah SMK tersebut tu laku ? jadi sy pening sekarang ni na sambung di mana dan na amik kos ape lepas ni . Abg sy cadangkan suruh ambil QS . tapi sy tengah runsing . minta nasihat dan pendapat yang terbaik .

 146. Ellallyn

  Salam, Allyn nak tanya. Allyn akan hadapi SPM 2013 niy. Kalau boleh lepas dapat result Allyn nak mohon course niy sebab berminat utk jadi salah seorang arkitek. Tp, boleh ke Allyn sebagai student aliran sastera yang cuma ambil Tasawwur Islam & Pend. Seni mohon course niy? Math Allyn kurang sikit, but Bi dahh ada improvement just kalau speaking jea agak berterabur. Mohon bantu…

 147. din_shukor ⋅

  gaji arkitek ni perbezaan sgt tinggi..
  jom pakat…..

  part 1 (diploma/bachelor science)
  ada serendah seribu.. n stinggi berbelas/ berpuluh ribu.. bergntung pada pengalaman dan kebolehan.
  untuk menaikkan lagi profession ni,
  lepas grad, minta gaji permulaan skurang2nya rm2000-2500.
  (untuk fresh grad).

  part 2 (bachelor of arch./master of arch./phd or etc..)
  tetap sama, ada serendah rm2500, n tinggi shingga 100k sbulan. juga brgntung pada pengalaman dan kebolehan.

  so skali lagi, naik taraf gaji profession ni.
  lepas grad minta gaji permulaan skurang2nya rm3000-3500.
  (utk fresh grad).

  tapi lepas setahun tu boleh dah dapat atleast 4k skarang ni.

  area lembah klang ni, range gaji tu ikut tempat, cth, kita amek highway federal, dari KL, makin ke arah klang, makin murah.
  cth gaji arkitek fresh, KL 3500, PJ 3200, subang 3000, shah alam 2800, klang 2500.

  tapi yg peliknya, firm shah alam, projek KL, firm KL projek perak, firm johor projek kt kedah. fee lebih kurang, tp boleh lak bos2 ni tetapkan gaji kita ikut kt mana ofis dia bukak. mana aci kan.

  di malaysia, arkitek ni byk yg underpaid. bayangkan smua bakal2 arkitek ni klua, minta gaji yg dlm lingkungan sama, so nak tak nak, firm2 ni trpaksa juga terima.

  ni mmperjuang kan bidang kita, bos2 firm arkitek ni kaya raya…. arkitek ni lead consultant (bertanggungjawab ke atas consultant len)… tu sbab dalam byk2 consultants(perunding spt engineer, surveyor, etc), percentage fee utk kita adalah paling tinggi.. 10% berbanding consultant lain 3%, 1% and etc (scale of min. fees).

  bidang ni klu nak makan gaji xkemana sangat, unless kita buka firm sendiri, which is not easy, need to hve good network, experience… baru la boleh berangan nak design umah sendiri.. hehe..

  so, pada bakal2 arkitek skalian, pakat ngan kawan2 , once grad, apply figure ni ataupun lebih.. tapi bergantung pada kebolehan, kang apply tinggi2, xleh deliver keje xguna jgk kan…huhu..

  ok slamat maju jaya..!

  ps/ .. kpd yg brniat nak masuk architecture ni masih belom trlmbat lagi nk apply kos lain, jgn menyesal kmudian hari.. hehehe….

 148. Shahrul ⋅

  salam, boleh tolong jelaskan landscaping architecture…anak saya berminat untuk belajar bidang ini. aakah ia juga satu bidang arkitek..dan apakah prospek pekerjaan etc. Terima kasih

  • architecture landscape antara yang terbaik .kerana Tak banyak pelajar yang minat nak masuk sebab tiada pengetahuan berkenaan nya..padahal lepasan jurusan ini mempunyai peluang yang banyak dan cerah kerana pekerjaan ini amat lah specialist dan profesional..banyak peluang pekerjaan dibidang kerajaan mahupun swasta.mudah untuk melanjutkan pelajaraan..saya sokong diteruskan niat untuk belajar di bidang ini…gaji pun lumayan

 149. shamir ⋅

  Salam abg , saya form 4 ( 2013 ) tahun dpn Spm . saya ambil aliran seni & perdagangan . Untuk dpt melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti , Subject apa yg patot lulus dan mendapat As ? Saya minat sangat lukisan2 ni .Alhamdulillah Seni visual slalu dpt A . Dan satu lagi , kos Arkitek ni ada belajar amali tak ?

  • SYARAT KHAS PROGRAM
   1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
   Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat gred 4B dalam TIGA (3) mata pelajaran:
   Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
   Matematik / Matematik Tambahan
   Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan / Perdagangan / Ekonomi

   DAN
   Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

 150. deanna ⋅

  salam, pakcik helmi (maaf, saya tak biasa ber abang) saya budak form 3 (2013) and saya tengah confused senanya, cita-cita saya nak jadi architect but aliran mana yang patut saya ambil masa saya form 4? dan bila saya terjumpa blog ni, and baca takut jugalah saya bila tengok bidang architect ni macam ni but saya akan teruskan usaha saya. ada sedikit kata2 buat budak sekolah menengah macam saya?

  • AP213
   E2300
   Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
   Sarjana Muda Sains (Seni Bina)
   (4 tahun / 8 Semester)
   (Program bertemu duga)
   Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
   GRED SPM
   sebelum 2010 mulai 2010
   – A+
   1A A
   2A A-
   3B B+
   4B B
   5C C+
   6C C
   7D D
   8E E
   9G G

   SYARAT KHAS PROGRAM
   1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
   Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat gred 4B dalam TIGA (3) mata pelajaran:
   Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
   Matematik / Matematik Tambahan
   Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan / Perdagangan / Ekonomi
   DAN
   Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
   SERTA
   Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
   Nota
   Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti.

 151. aril ⋅

  salam, saya nk tnya kalau skrg nie sy amek diploma in art & desing industrial UiTM…adakah sy berplg utk smbg degree in architecture???sbb sy amat brminat dlm bdg architecture, thanks.

  • Lepasan Diploma UiTM
   2.75
   Diploma lain yang berkaitan
   DAN
   Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti

   Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
   3.00

   Diploma Pengajian Seni Bina
   DAN
   Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   DAN
   Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti

   • aril ⋅

    so i can continue degree in architecture right?thanks for the answer bro 😀

   • affa ⋅

    Assalamulaikum bang, saya pelajar kolejyayasan pelajaran johor course interior design. Saya nak tanya selepas saya grad, saya nak sambung degree di ipta boleh tak? Ape kelayakan yg dikehendaki. Atau bekerja dlm setahun dua sebelum sambung degree. Ape pendapat abang? Bantu bang saya keliru

 152. ayie ⋅

  assalamualaikum. saya pelajar bachelor graphic design uitm. saya nak bertanya, boleh ke tukar course? graphic ke interior architecture.

 153. ayie ⋅

  assalamualaikum. saya pelajar bachelor graphic design uitm. saya nak bertanya, boleh ke tukar course? graphic ke interior architecture. sebab nak tukar kerana minat interior dari sekolah dan saya nak buat kerja ni.

 154. ayie ⋅

  Antara interior architecture dengan landscape architecture, which one is better? how about salary?

  • DUa dua ade kehebatannya tersendiri…interior pun ade pasarannya..glamor..banyak peluang di pasaran swasta..tapi jika lanscape pun bagus kerana tak ramai lepasan dibidang ini..mudah di pasaran kerajaan..peluang kerja luar negara pun tinggi…terpulang dua dua bagus

 155. Fatin Amirah ⋅

  OMG!!! I’ve always wanted to be an architect. And when I read the “YOU KNOW YOU’RE AN ARCHITECHTURE STUDENT WHEN…..” article, almost 80% of the statements matched me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 156. aishah

  salam,saya nak tnya.saya akn tamat pengajian dimatrikulasi bulan 4 ni.saya sangat2 minat bidang architecture ni and saya dan pon mohon utk course ijazah sarjana muda senibina.saya agak risau sebab masa spm saya pelajar sekolah teknik and ambil lukisan kejuruteraan.result keseluruhan saya okay.tapi lukisan kejuruteraan saya dpat E..peluang utk saya dapat course ni tipis ke?

 157. nafa_nna ⋅

  Apa beza senibina lanskap dAN senibina dalaman?

  • DEFINISI LANDSKAP

   Secara Umum Pemandangan di atas permukaan bumi yang dihasilkan daripada keadaan semula jadi atau hasil binaan.

   Dari Sudut Seni bina Senibina Landskap merupakan gabungan antara sains dan seni di dalam menghasilkan suatu rekaan kreatif melalui dua komponen utama iaitu landskap lembut (softscape) dan landskap kejur (hardscape).

   Apa itu Reka Bentuk Dalaman? Rekabentuk dalaman merupakan salah satu disiplin ilmu yang menggabungkan seni kreativiti dan teknikal, berfungsi sebagai solusi kepada sesuatu ruang dalaman sesebuah bangunan atau binaan. Solusi terhadap penggunaan ruang ini meningkatkan kualiti hidup, roduktiviti dan budaya para penghuni di samping menitikberatkan nilai-nilai estetika berpandukan konsep-konsep senibina tertentu. Setiap rekabentuk yang dihasilkan perlu memenuhi tuntutan keperluan fungsi ruang tersebut. Hampir setiap daripada kita terlibat secara langsung dalam konteks ruangan dalaman. Rekabentuk dalaman melibatkan hampir semua kriteria bangunan termasuk hotel, pejabat, sekolah, rumah kediaman, kedai, restoran, teater dan terminal lapangan terbang.

 158. nafa_nna ⋅

  saya bakal menamatkan pengajian di matrikulasi bkn 4 nie..sy berminat nak untuk atchitecture tp sy xambil lukisn teknikor kejuruteraan mse spm dlu..ada ke peluang untuk sy di bidang nie dan kemungkinan untuk diterima?contoh apa yang bakal saya lalui sekiranya saya dipilih?

 159. shera ⋅

  salam. mohon pertolongan! saya pelajar kejuruteraan sem 1 tetapi sangat minat bab bab design ni. saya bercita cita nak jadi arkitek tapi kurang keyakinan bila semua orang halang cakap susah.so antara landskap dan interior design mana lagi bagus?

 160. afifah

  for better jobs in future,usually architect must have experience…which 1 is better 3 yrs in diploma or 1-1& 1\2 yr in asasi,matrik,ILN,IDN or others…

 161. tyraros ⋅

  salam, betul ke orang kata jadi arkitek ni susah nak dapat kerja?

 162. qies ⋅

  Salam.. Saya sudah hampir habiskan study di sebuah universiti..
  tp x habis kn ats sbb tertentu.. oleh itu sy ingin sambung study di tempat lain. bagai mana ??

 163. PaperMoon ⋅

  Nak tanya….saya baru lepas SPM xpi sekarang sudah nak masuk form 6……. sekarang form 6 saya ambil aliran kemanusiaan…. sekolah package ni bagi PA,EKO/SENI,SEJ,BM…xpi saya memang nak ambil seni kerana they say easy to score A~ kalau saya x ambil maths/physics kat form 6 lepastu kalau nak masuk Local U am i gonna be suffering?? so far I know UM and USM don’t accept those who didnt take maths/phys/eko….. @_@

 164. kerol ⋅

  Assalam, sy baru habis diploma in architectural technology kt uni swasta… berminat nk sambung degree senibina part 1 di ipta tp ramai yg cakap susah lepasan diploma nk masuk ipta.. adeh..

 165. salam..nak tanya..kalau course taman dan rekreasi @UPM..is it kite still can get involve dlm landscaping bile nak kerja nanti?

 166. nad ⋅

  Assalamualaikum. saya nak tanya, untuk interior design, ada tak universiti yang bawah kerajaan? sebab mostly kat university swasta je?

 167. nadosssss ⋅

  salam.saya nak tanya, jika saya lepasan diploma (UITM) dalam bidang ukur bahan, saya boleh sambung dalah bidang architectural ke? kalau saya sambung agak2 berapa tahun,? lepas tu senang ke kalau dari kos lain yg macam saya ni nk ke bidang architectural?

 168. aimin shafrin ⋅

  Saya mencari tempat praktikal dalam bidang landscape architect.

 169. aimin shafrin ⋅

  Saya mencari tempat praktikal dalam bidang landscape architect. Kalau rakan2 ada tahu di mana. Terutama area melaka dan johor. Info ye
  a_shafrin@yahoo.com
  017-6041332

 170. Aiman ⋅

  hurmmm.. adakah landskap arkitek satu bidang yang bagus?

 171. nur izzatie ⋅

  Sye skg bru form4..so sye mnat sgt lm bdg architecture…mtaplajrn pa yg kna lulus??sye ambk mtapljrn y asas n elektif geo n seni..bole ka sya mncburi bdg ni…

 172. architecturewannabe ⋅

  Assalam…sy study sci math in diploma dekat uitm sekarang.masa mohon upu dulu dah mintak seni bina tapi tak dapat tak tahulah sebab apa.nak kata results teruk hm xoxo je.Alhamdulillah lulus semua and 5 credit bereh je.then sy ada amek pendidikan seni visual masa spm disebabkan takda subjek LK. 😦 sy nak sangat jadi arkitek.dgn kos yg sy amek sekarang ni boleh dapat tak degree ID (interior design)?

  • architecturewannabe ⋅

   Assalam…sy study sci math in diploma dekat uitm sekarang.masa mohon upu dulu dah mintak seni bina tapi tak dapat tak tahulah sebab apa.nak kata results teruk hm xoxo je.Alhamdulillah lulus semua and 5 credit bereh je.then sy ada amek pendidikan seni visual masa spm disebabkan takda subjek LK. 😦 sy nak sangat jadi arkitek.dgn kos yg sy amek sekarang ni boleh dapat tak degree ID (interior design)?
   lagi satu bang…patut ke sy tukar kos?sy dah sem 3 n bukak sem ni masuk sem 4.lagi 9 hari results keluar.buat masa ni Alhamdulillah DL sem 1 and sem 2.tapi kos sci math lah.hm 😦
   Tolong bang.thanks..

   • Alhamdulillah dapat sambung belajar ke Uitm..ramai lagi yang cuba masuk dan ramai yang telah cuba tak dpt…bersyukur dapat belajar coz yang antara diploma yang agak susah tapi bole DL for 2 sems..bukan senang nk tukar coz…klo dulu2 zaman saya klo ade orang dalam bole lah tukar ddirect..but skang klo ikut procedure kena berhenti dahulu..then rest for 6 bulan then baru apply semula coz ape yg u minat…klo bole bincang dulu ngan ketua kursus architecture tu then baru buat decision…

 173. RHSuhaila ⋅

  Blog anda amat manbantu mereka yang ingin tahu lebih lanjut dalam bidang Architecture and Interior Design /Architecture. .. tahniah kerana dapat mengumpulkan infonyang begitu bagus sekali. Disini saya ingin menyumbang satu lagi info ya itu…. UCSI University juga telah mendapat part 1 untuk program B.SC. (Hons) Architecture Technology 2 tahun lepas dan diiktirafkan oleh Lembaga Arkitek Malaysia, begitu juga B.A. (Hons) InteriorArchitecture program di UCSI telah mendapat pengiktirafan MQA serta LAM pada 2013. Mungkin tuan boleh update info ini dan menafaatkan lagi mereka yang membacanya.
  Thank you in advance.

 174. Nana Rozali ⋅

  Assalamualaikum..26 Nov ni saya habis STPM exam. STPm saya amek Geografi, Sejarah, Bahasa Melayu dan Pengajian Am. SPM saya amek pure sc + account. Mula2 saya bercita-cita jadi ObG atau akauntan tapi dah lari simpang. Saya memang minat melukis sejak kecil sampaikan nota2 and buku teks penuh lukisan. Lama2 saya rasa minat saya lebih tertumpu ke senibina tapi saya tak pernah berpeluang ambil subjek seni di sekolah menengah. Adakah peluang saya luas sekiranya saya mengambil kursus senibina jangka pendek iaitu Sijil Modular Kebangsaan (SMK) di Kolej Komuniti? Ada 3 jenis SMK untuk bidang senibina. Yang mana satu saya perlu ambil? Lukisan Persembahan Senibina? Lukisan Kerja Senibina? Lukisan Pembinaan Senibina?

  • Sarjana Muda Sains Senibina
   AP213 / EH00
   7 Semester
   Program Bertemu duga

   Lepasan STPM / Setaraf

   2.75

   Gred B- (NGM P2.67)d a lam dua (2) m ata pelajaran berikut:

   Mathematics S / Mathematics T/ Further Mathematics T
   Physics
   Chemistry
   Biology
   Perakaunan
   Pengajian Perniagaan
   Ekonomi
   Sejarah
   Geografi
   Seni Visual

   DAN

   Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam
   Bahasa Inggeris
   Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains

   DAN

   Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna/ buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti

 175. as salam sy bakal lepasan matrik modul 3 x de ambik physic?? so blh ke nk apply course ni?

 176. Befre ⋅

  Salam saya minat dlm bidang ni . Tapi spm sy cume ambik math , sains dan ekonomi asas . Addmath dan additional science tak ambik . Boleh ke kalu nak apply ke luar negara cam australia , uk ke ? harap boleh jawab

 177. hazniah ⋅

  assalamualaikum saya pelajar sijil pelukis pelan senibina di kolej komuniti tapah
  saya ingin tahu syarat kelayakan untuk sambung diploma adakah saya layak sambung di universiti atau politeknik?

 178. pendekar J ⋅

  Klu spm dpt 4 kepujian je bole tak??

 179. hawn ⋅

  Aslmkm.saya bdk sains tulen lpasan spm 2014.
  Saya nak amek asasi seni bina.nk tanya.kalo asasi 1-2 tahun dah lpas part mane.sblum smbung degree

 180. Azril ⋅

  kalau masa sekolah ambik aliran selain dari Sains boleh tak jadi arkitek ? CONTOH Masuk aliran Account or Sastera ? Boleh tak terangkan kepada saya ?

 181. saiful ⋅

  asalam … saya bru laps spm ..result saya bm b+, bi c, math a, senivisual a, saya dh isi upu kbnykkn bidang seni bina la ..saya mmg nk jadi arkitek …lepas ni apa patut saya buat?

  • Alhamdulillah.. Moga awak capai cita2 tu..OK now get ready tuk interview nanti..soalan nya takde susah sgt..maybe kene speaking sikit..then kene Buat sketches sikit..takyah lukis Beria..janji proportion Dan betul shadow nya..jika Ade lukisan yang cantik pernah Buat bawak sekali.

 182. meen ⋅

  sy beminat ngan seni bina ni..ipta mana yg dsyorkan untk smbung bidang ni? sy lepasan spm 2015

  • The best UiTM..Uia..USM..Utm..kalo swasta LimKW..TwinTech..try lah..it going to be fun..

   • Fifa ⋅

    Salam. Kalau saya ambil stpm dalam jurusan agama, adakah saya berpeluang untuk sambung dalam sarjana muda senibina or sains senibina ?

   • Aqilah ⋅

    Hi , im an engineering drawing student and im just 16 years old. Im studying in SMKA Slim River . Next year spm and im wondering if i can aply architecture or not in future . Could you help me in making decisions or give some advices ?

   • Kalo result OK mintak ape2 course yg anda minat takde masalah..JANJI bila interview tunjuk yang anda betul2 minat dgn course yg di apply

   • faanaa

    Salam.. saya lepasan spm 2015.. Saya dpt twrn diploma seni bina di politeknik.. Saye keliru untuk menerima atau mnolak twrn trsebut krna BI saya x seberapa.. BI saya D jew time spm.. Saye risau nnti dsbbkn bi saya mmbuatkn saye gagal tuk mndptkn krjaye kalo saye trime kos nie..

   • Good for u dpt diterima masuk ke ipta..don’t wory kerana BI tu..kalo masuk mane2 ipta lain pun subject tu tetap Ade takbole dielakkan..lain lar blajar luar negara..cara pembelajaran di sekolah jauh berbeza dgn di university.. Peperiksaan hanya menyumbang 30% sahaja..selebihnya assignment Dan test di kelas..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s